سومین همایش ملی فرسایش و رسوب , 2007-08-28

عنوان : ( کاربرد و ارزیابی مدلHEM در تخمین فرسایش مراتع تالش )

نویسندگان: محمود آذری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت و برنامه ریزی به منظور حفاظت خاک نیازمند آگاهی از نحوه عمل فرآیندهای فرسایش و میزان تولید رسوب می باشد. درک شرایط حاکم بر حوزه های آبخیز عموما از طریق مدلسازی روابط موجود صورت پذیرفته که در قالب انواع مختلف مدلها ارائه میگردد در این تحقیق مدل (Hillslope Erosion Model)HEM برای تخمین میزان فرسایش و رسوب در بخشی از مراتع شهرستان تالش از طریق مقایسه نتایج بدست آمده با مثادیر رسوب مربوط به پلاتهای آزمایشی، برای 24 رگبار مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از کاربرد مدل نشان دهنده همبستگی خوب و ضریب تبیین 77% بین داده های مشاهده ای و مقادیر تخمینی مدل و خطای تخمین بالا و در حد 141/13% در رگرسیون خطی و همبستگی بسیار خوب و ضریب تبیین 96% بین داده های مشاهده ای و مقادیر تخمینی مدل و خطای تخمین قابل قبول 22/3% در رگرسیون توانی بوده که لزوم واسنجی مدل برای کاربرد در شرایط مختلف را ایجاب می کند.

کلمات کلیدی

, فرسایش دامنه , مدل توزیعی , برآورد فرسایش , مراتع تالش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039670,
author = {آذری, محمود},
title = {کاربرد و ارزیابی مدلHEM در تخمین فرسایش مراتع تالش},
booktitle = {سومین همایش ملی فرسایش و رسوب},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فرسایش دامنه ، مدل توزیعی ، برآورد فرسایش ، مراتع تالش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد و ارزیابی مدلHEM در تخمین فرسایش مراتع تالش
%A آذری, محمود
%J سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
%D 2007

[Download]