آب و خاک, دوره (27), شماره (3), سال (2013-8) , صفحات (537-547)

عنوان : ( ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی تغییر اقلیم در حوضه آبخیز گرگانرود )

نویسندگان: محمود آذری , حمید رضا مرادی , بهرام ثقفیان , منیره فرامرزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییر اقلیم یکی از مهمترین چالش هایی است که بخش های مختلف زندگی انسان را در روی زمین تحت تاثیر قرار داده است. شرایط اقلیمی گرمتر باعث تشدید چرخه آب، تغییر بارش و تغییر در مقدار و زمان ظهور رواناب می گردد. شمال ایران با توجه به شرایط خاص اقلیمی و اهمیت کشاورزی، یکی از آسیب پذیر ترین مناطق به تغییر اقلیم می باشد ازاین رو تحقیق حاضر به دنبال ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر شرایط هیدرولوژیکی حوضه گرگانرود با استفاده از مدل سازی هیدرولوژیکی می باشد. بدینمنظور مدل SWATبرای شبیه سازی رژیم هیدرولوژیکی حوضه و الگوریتم SUFI-2 در نرم افزارSWAT-CUP برای بهینه سازی پارامترهای مدل استفاده شد. سناریو های تغییر اقلیم از خروجی های سه مدل چرخش عمومی جو (CGCM1، HadCM3 و SCIRO) برای حد پایین و بالای انتشار گاز های گلخانه ای (B1 و A1F1) تعریف شد. نتایج مطالعه ضمن تایید کارایی مدل، نشان داد که در شرایط اقلیمی آینده برای دوره زمانی 2099-2070مقدار بارندگی سالانه حوضه به میزان 2/3 تا 7/6درصد کاهش خواهد یافت. نتیجه تغییرات اقلیمی در بخش آب، کاهش مقدار رواناب سطحی به میزان4/0 تا 7/7 درصد، کاهش آب خاک به میزان 2/5 تا 13 درصد، افزایش آبدهی حوضه به میزان 3/5 تا 2/10 درصد و افزایش تبخیر و تعرق بین6/3-6/1درصد خواهد بود. نتایج تحقیق ضمن بیان اهمیت تاثیرات تغییر اقلیم کاربرد آنها را در اتخاذ تدابیر لازم در جهت سازگاری با تغییر اقلیم در سیاست های آتی مدیریت حوضه گرگانرود تاکید می نماید.

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی, SWAT, گرگانرود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039676,
author = {آذری, محمود and حمید رضا مرادی and بهرام ثقفیان and منیره فرامرزی},
title = {ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی تغییر اقلیم در حوضه آبخیز گرگانرود},
journal = {آب و خاک},
year = {2013},
volume = {27},
number = {3},
month = {August},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۵۷},
pages = {537--547},
numpages = {10},
keywords = {تغییر اقلیم، ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی، SWAT، گرگانرود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی تغییر اقلیم در حوضه آبخیز گرگانرود
%A آذری, محمود
%A حمید رضا مرادی
%A بهرام ثقفیان
%A منیره فرامرزی
%J آب و خاک
%@ ۲۰۰۸-۴۷۵۷
%D 2013

[Download]