سلول و بافت, دوره (4), شماره (3), سال (2013-12) , صفحات (313-322)

عنوان : ( مطالعه بافت شناسی و میکروسکوپ الکترونی بافت روده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به‏ وسیله یک مدل آزمایشگاهی )

نویسندگان: امین نعمت اللهی , حسین نورانی , هنگامه ملکیان بروجنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: در مطالعه حاضر، مدلی آزمایشگاهی با هدف مطالعه بافت شناسی و ریخت شناسی روده قزل آلای رنگین کمان طراحی شد. مواد و روش ها: تعداد 20 قطعه ماهی با میانگین وزن 750 گرم و میانگین طول 38 سانتی‏متر تهیه شد و با محلول بنزوکائین بی‏هوش گردیدند. چهل دقیقه پس از بی‏هوشی، ماهیان کشته شده و قلب، سرخرگ‏های روده‏ای شکمی و پشتی توسط کالبد شکافی محوطه شکمی در معرض دید قرار گرفت. برای شروع آزمایش یک قسمت جدا شده از روده ماهی تهیه شد و سپس سرخرگ روده‏ای شکمی یا پشتی به‏وسیله یک کاتتر داخل رگی باریک کانال گذاری و بعد روده به‏‏صورت معلق در یک حمام حاوی محلول رینگر قرار داده شد. مایعات تزریقی گوناگون مانند رینگر، کورتلند، رینگر+ آدرنالین و کورتلند+ آدرنالین مورد آزمایش قرار گرفتند. روده تزریق نشده در محلول رینگر به‏عنوان شاهد در نظر گرفته شد. بعد از انکوبه شدن (60 و 180 دقیقه)، نمونه‏های روده از نظر بافت شناسی و میکروسکوپ الکترونی روبشی ((SEM مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج: نتایج بافت شناسی و میکروسکوپ الکترونی نشان داد که محلول‏های کورتلند و کورتلند+ آدرنالین، پس از گذشت 60 و 180 دقیقه، قادر به حفظ ساختار بافت روده ماهی بوده و تنها ادم خفیف و جدا شدگی ملایمی در اپی‏تلیوم مشاهده شد. نتیجه گیری: به‏وسیله این روش می‏توان بافت روده را برای مدتی به ‏حالت سالم در خارج از بدن ماهی زنده نگه‏داشت و بدین طریق می‏توان با دقت به مطالعه بافت شناسی و ریخت شناسی اپی‏تلیوم روده در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی پرداخت.

کلمات کلیدی

قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss؛ بافت روده؛ کورتلند؛ مدل آزمایشگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039688,
author = {امین نعمت اللهی and نورانی, حسین and هنگامه ملکیان بروجنی},
title = {مطالعه بافت شناسی و میکروسکوپ الکترونی بافت روده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به‏ وسیله یک مدل آزمایشگاهی},
journal = {سلول و بافت},
year = {2013},
volume = {4},
number = {3},
month = {December},
issn = {2228-7035},
pages = {313--322},
numpages = {9},
keywords = {قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss؛ بافت روده؛ کورتلند؛ مدل آزمایشگاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه بافت شناسی و میکروسکوپ الکترونی بافت روده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به‏ وسیله یک مدل آزمایشگاهی
%A امین نعمت اللهی
%A نورانی, حسین
%A هنگامه ملکیان بروجنی
%J سلول و بافت
%@ 2228-7035
%D 2013

[Download]