آموزش عالی ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2013-5) , صفحات (163-187)

عنوان : ( ویژگی‌های کلیدی برنامه درسی مبتنی بر آموش الکترونیکی در آموزش عالی )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی , محمود سعیدی رضوانی , محسن زارعی نوجینی , حمیده پاک مهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی های برنامه درسی مبتنی بر آموزش الکترونیکی آموزش عالی، از منظر متخصصان برنامه درسی و فناوری اطلاعات صورت گرفت. جامعه آماری شامل 22 نفر از متخصصان برنامه درسی و 25 نفر از متخصصان فناوری اطلاعات دانشگاه های ایران بود که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و دیدگاه آنان در باره ویژگی های عناصر برنامه درسی آموزش الکترونیکی (اهداف، محتوا، فعالیت های یادگیری، راهبرد های تدریس، گروه بندی، مواد و منابع، زمان، مکان و ارزشیابی) مورد مطالعه قرار گرفت. یافته‌ها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی احراز شده، گردآوری شد. یافته ها نشان داد که متخصصان برنامه درسی ویژگی‌های مؤلفه‌های فعالیت های یادگیری، راهبرد های تدریس، گروه بندی، زمان، مکان و ارزشیابی برنامه درسی آموزش الکترونیکی را در مقایسه با آموزش حضوری دارای اهمیت بیشتر تلقی کردند، در حالیکه متخصصان فناوری اطلاعات، عناصر زمان و مکان را، دارای اهمیت بیشتر نسبت به آموزش حضوری دانستند. همچنین، بین میزان اهمیت مولفه‌های اهداف، محتوا، فعالیت های یادگیری، راهبرد های تدریس، گروه بندی، مواد و منابع و ارزشیابی بین این دو گروه تفاوت وجود داشت. به‌علاوه در مؤلفه‌های زمان و مکان، هر دو گروه اهمیت یکسانی را در برنامه درسی آموزش الکترونیکی قائل بودند.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی, یادگیری الکترونیکی, مؤلفه‌های برنامه درسی, آموزش عالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039690,
author = {جعفری ثانی, حسین and سعیدی رضوانی, محمود and محسن زارعی نوجینی and پاک مهر, حمیده},
title = {ویژگی‌های کلیدی برنامه درسی مبتنی بر آموش الکترونیکی در آموزش عالی},
journal = {آموزش عالی ایران},
year = {2013},
volume = {5},
number = {2},
month = {May},
issn = {2008-8000},
pages = {163--187},
numpages = {24},
keywords = {برنامه درسی، یادگیری الکترونیکی، مؤلفه‌های برنامه درسی، آموزش عالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ویژگی‌های کلیدی برنامه درسی مبتنی بر آموش الکترونیکی در آموزش عالی
%A جعفری ثانی, حسین
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A محسن زارعی نوجینی
%A پاک مهر, حمیده
%J آموزش عالی ایران
%@ 2008-8000
%D 2013

[Download]