تولید گیاهان زراعی, دوره (7), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (131-156)

عنوان : ( اثر نسبت های کشت مخلوط جو با ماشک گل خوشه ای بر جمعیت و تنوع علف های هرز و عملکرد )

نویسندگان: سرور خرم دل , قربانعلی اسدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تراکم و تنوع علف های هرز و عملکرد جو و ماشک گل خوشه ای تحت تأثیر نسبت های کشت مخلوط درهم، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 92-1391 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. نسبت-های کشت مخلوط درهم شامل 75% ماشک+25% جو، 50% ماشک+50% جو، 25% ماشک+75% جو و کشت خالص دو گیاه بودند. نمونه برداری از علف های هرز در دو مرحله بعد از سبز شدن و بعد از بسته شدن کانوپی هر دو گیاه انجام شد. نتایج نشان داد که اثر نسبت های مخلوط درهم جو و ماشک بر تراکم و وزن خشک گونه های هرز پهن برگ و باریک برگ در هر دو مرحله نمونه برداری، عملکرد و اجزای عملکرد و نسبت برابری زمین بر اساس عملکرد بیولوژیکی و دانه معنی دار (01/0p≤) بود. کمترین و بیشترین تعداد گونه علف هرز در مراحل اول و دوم به ترتیب برای تیمار 75% ماشک+ 25% جو (به ترتیب با شش و سه گونه) و کشت خالص جو (به ترتیب با نه و هفت گونه) مشاهده شد. در مرحله اول و دوم نمونه برداری، بالاترین شاخص تنوع شانون-وینر به ترتیب برابر با 96/0 و 72/0 برای کشت خالص جو محاسبه گردید. بالاترین عملکرد بیولوژیکی و دانه ماشک گل خوشه ای به ترتیب برابر با 5/927 و 6/495 کیلوگرم در هکتار برای کشت خالص حاصل گردید. بیشترین میزان عملکرد بیولوژیکی و دانه جو به ترتیب برابر با 9/14780 و 6/7384 کیلوگرم در هکتار برای کشت خالص بدست آمد. با افزایش نسبت حضور ماشک در کشت مخلوط، اجزای عملکرد ماشک کاهش و اجزای عملکرد جو بهبود یافت. بالاترین نسبت برابری زمین در بین نسبت های کشت مخلوط بر اساس عملکرد بیولوژیکی و دانه به ترتیب برابر با 21/1 و 20/1 برای 50% ماشک+50% جو مشاهده گردید. به طور کلی، نتایج نشان داد که کشت مخلوط جو و ماشک باعث بهبود عملکرد و اجزای عملکرد و کاهش تراکم علف های هرز گردید، به طوریکه بهترین نتایج برای نسبت 50% ماشک+50% جو مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, تثبیت نیتروژن, عملکرد علوفه, کشاورزی پایدار, نسبت برابری زمین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039695,
author = {خرم دل, سرور and اسدی, قربانعلی},
title = {اثر نسبت های کشت مخلوط جو با ماشک گل خوشه ای بر جمعیت و تنوع علف های هرز و عملکرد},
journal = {تولید گیاهان زراعی},
year = {2014},
volume = {7},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-739X},
pages = {131--156},
numpages = {25},
keywords = {تثبیت نیتروژن، عملکرد علوفه، کشاورزی پایدار، نسبت برابری زمین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر نسبت های کشت مخلوط جو با ماشک گل خوشه ای بر جمعیت و تنوع علف های هرز و عملکرد
%A خرم دل, سرور
%A اسدی, قربانعلی
%J تولید گیاهان زراعی
%@ 2008-739X
%D 2014

[Download]