دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر , 2013-08-27

عنوان : ( مقایسه روش فائو پنمن مانتیث با برخی روشهای دیگر در برآورد تبخیر و تعرق مرجع (مطالعه موردی: حوزه اسکندری در استان اصفهان) )

نویسندگان: مهسا پناهی (دانشجو) , محمدتقی دستورانی , حسن مختاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق نتایج حاصل از روش فائو پنمن مانتیث با برخی روشهای دیگر در برآورد تبخیر و تعرق مرجع در حوزه اسکندری در استان اصفهان مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, تبخیر و تعرق مرجع, فائو پنمن مانتیث, تلفات آب, مناطق خشک و نیمه خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039712,
author = {مهسا پناهی (دانشجو) and دستورانی, محمدتقی and حسن مختاری},
title = {مقایسه روش فائو پنمن مانتیث با برخی روشهای دیگر در برآورد تبخیر و تعرق مرجع (مطالعه موردی: حوزه اسکندری در استان اصفهان)},
booktitle = {دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر},
year = {2013},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {تبخیر و تعرق مرجع، فائو پنمن مانتیث، تلفات آب، مناطق خشک و نیمه خشک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه روش فائو پنمن مانتیث با برخی روشهای دیگر در برآورد تبخیر و تعرق مرجع (مطالعه موردی: حوزه اسکندری در استان اصفهان)
%A مهسا پناهی (دانشجو)
%A دستورانی, محمدتقی
%A حسن مختاری
%J دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
%D 2013

[Download]