پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن, دوره (1), شماره (2), سال (2013-12) , صفحات (89-104)

عنوان : ( سازگاری تفسیر آیات با دو رویکرد مجموعی و تفکیکی )

نویسندگان: سهیلا پیروزفر , فهیمه جمالی راد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتخاب انواع روش های تفسیری بستگی به نوع نگاه مفسّر به قرآن دارد، مفسّر در نگرش ساختاری و مجموعی به قرآن، مدلول و معنای آیه را با ابزارهای گوناگون و از همه مهم تر با توجه به سیاق آیه واکاوی می کند ،اما در نگرش تجزیه ای و تفکیکی، عنصر سیاق چندان اهمیتی ندارد، در این دیدگاه می توان آیات را تقطیع نمود و معنای استقلالی آن را مد نظر داشت. این تحقیق با باور به معناداری مستقل فرازهایی از آیات بدون توجه به سیاق و بافت معنایی ، معتقد است با توجه به مبانی و قواعد تفسیری می توان معنای استقلالی فرازهای آیات را همسو با معنای سیاقی آن در نظر گرفت.

کلمات کلیدی

, قرآن, تفسیر , تفسیر ساختاری و مجموعی , تفکیکی و تجزیه ای , تقطیع آیات , استقلال معنایی , سیاق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039714,
author = {پیروزفر, سهیلا and جمالی راد, فهیمه},
title = {سازگاری تفسیر آیات با دو رویکرد مجموعی و تفکیکی},
journal = {پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن},
year = {2013},
volume = {1},
number = {2},
month = {December},
issn = {2322-3804},
pages = {89--104},
numpages = {15},
keywords = {قرآن، تفسیر ، تفسیر ساختاری و مجموعی ، تفکیکی و تجزیه ای ، تقطیع آیات ، استقلال معنایی ، سیاق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سازگاری تفسیر آیات با دو رویکرد مجموعی و تفکیکی
%A پیروزفر, سهیلا
%A جمالی راد, فهیمه
%J پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
%@ 2322-3804
%D 2013

[Download]