فرایند نو, دوره (41), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (36-49)

عنوان : ( طراحی و مدلسازی ریاضی سیستم آب شیرین کن چند مرحله ای با قابلیت کاربرد در نیروگاه بخاری و صنایع مشابه (MED) )

نویسندگان: مهرزاد ارجمندی , مجید پاکیزه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روش های تولید آب شیرین در مناطقی که با کمبود آب آشامیدنی، کشاورزی و یا صنعتی مناسب مواجه هستند به کارگیری آب شیرین کن های حرارتی چند مرحله ای 1 برای شیرینسازی آب دریاست که به روش تبخیری-تقطیری عمل می کنند. دمای آب دریای ورودی به همراه سایر عوامل از مهمترین پارامترهای تاثیر گذار بر طرحی جدید ارائه شده ،MED روی راندمان این سیستمها می باشد. در این مطالعه، برای افزایش راندمان سیستم است. این سیستم جدید مجهز دو کندانسور و یک مبدل حرارتی بوده و به منظور افزایش دمای خوراک ورودی استفاده می شود. همچنین با این طراحی جدید، علاوه بر کاهش میزان بخار مصرفی، به واسطه چگالش بخار خروجی از فلاش تانک در کندانسور اضافه شده به سیستم، میزان آب شیرین تولیدی افزایش مییابد. به منظور بررسی و مطالعه تاثیر پارمترهای مختلف بر روی کارایی فرآیند و ارزیابی عملکرد آن، سیستم جدید با استفاده از نرمافزار متلب 2 با در نظر گرفتن روابط موازنه های جرم و انرژی، مدلسازی ریاضی شده است. نتایج مدلسازی نشان داد که با استفاده از این طرح جدید برای سیستم چند مرحلهای با تعداد مراحل پایین، نسبت بهره وری 3 بیش از 3 واحد افزایش مییابد. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده، دمای / یک واحد و در تعداد مراحل بالا بیش از 5 60 انتخاب شده است. با توجه به فاکتور غلظت و بازده ترموکمپرسور تعداد مراحل ºC بخار ورودی به اولین مرحله بهینه 3 مرحله می باشد. در صورتی که سیستم جدید با همان نسبت بهره وری سیستم قدیمی کار کند، با اعمال سیستم جدید، تعداد مراحل به 2 مرحله کاهش مییابد.

کلمات کلیدی

, آب شیرین کن چند مرحلهای, ضریب عملکرد, آب دریا, مدلسازی ریاضی, نیروگاه بخاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039717,
author = {ارجمندی, مهرزاد and پاکیزه, مجید},
title = {طراحی و مدلسازی ریاضی سیستم آب شیرین کن چند مرحله ای با قابلیت کاربرد در نیروگاه بخاری و صنایع مشابه (MED)},
journal = {فرایند نو},
year = {2013},
volume = {41},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-6466},
pages = {36--49},
numpages = {13},
keywords = {آب شیرین کن چند مرحلهای، ضریب عملکرد، آب دریا، مدلسازی ریاضی، نیروگاه بخاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی و مدلسازی ریاضی سیستم آب شیرین کن چند مرحله ای با قابلیت کاربرد در نیروگاه بخاری و صنایع مشابه (MED)
%A ارجمندی, مهرزاد
%A پاکیزه, مجید
%J فرایند نو
%@ 1735-6466
%D 2013

[Download]