علوم باغبانی, دوره (28), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (487-495)

عنوان : ( بررسی ترکیبات موثره و اثرات ضد باکتریایی اسانس کرفس کوهی و کلپوره علیه برخی پاتوژن های مواد غذایی )

نویسندگان: منصور مشرقی , مجید عزیزی ارانی , فاطمه عروجعلیان , ناصر شاه طهماسبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اسانس کرفس کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff) و کلپوره (Teucrium polium) به روش تقطیر با آب استخراج گردید. اسانسهای بدست آمده با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرف(GC) و گاز کروماتوگراف متصل به طیف نگار جرمی (GC/MS) آنالیز شد و اجزاء آنها بر اساس شاخص بازداری و طیف جرمی تعیین گردید. سپس با استفاده از تکنیک میکرودایلوشن (ریز رقت) و با استفاده از دستگاه خواننده الایزا خاصیت ضد باکتریایی اسانسهای مورد نظر با تعیین حداقل غلظت بازدارندگی( MIC ) و حداقل غلظت کشندگی(MBC) نیز علیه برخی از باکتریهای آلوده کننده مواد غذایی مانند Staphylococcus aureus، Bacillus cereus، Listeria monocytogenes، Escherichia coli O157H7 و Salmonella enterica و Pseudomonas aeruginosa بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که از نظر اجزای اسانس بین این دو گیاه مورد بررسی اختلاف قابل توجهی وجود دارد بطوریکه در کرفس کوهی اجزای مهم اسانس شامل (Z)-ligustilide، (Z)-3-butylidene-phthalide، limonene -phellandrene و germacrene B بود. اجزای مهم اسانس کلپوره شامل β-caryophylene، Germacrene D، γ-cadinene، (Z)- nerolidol، camphor، β-pinene، α- camphene، linalool و α-humulene بودند. MIC اسانس کرفس کوهی بینmg/ml 0.31 ( مربوط به استافیلوکوکوس اورئوس) تاmg/ml 2.5 (سالمونلا انتریکا) متغیر بود در حالیکه MIC اسانس کلپوره برابر 0.16 ( مربوط به استافیلوکوکوس اورئوس) تا mg/ml 1.25 (مربوط به سالمونلا انتریکا) بود. با توجه به نتایج بدست آمده میتوان استفاده از گیاهان دارویی بومی در راستای کنترل موثر پاتوژنهای مواد غذایی به عنوان یک روش مکمل که در عین حال اثر نامطلوب کمتری بر خواص ارگانولپتیکی داشته باشند توصیه نمود.

کلمات کلیدی

, اسانس, کلپوره, کرفس, خواص ضد باکتریایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039724,
author = {مشرقی, منصور and عزیزی ارانی, مجید and فاطمه عروجعلیان and شاه طهماسبی, ناصر},
title = {بررسی ترکیبات موثره و اثرات ضد باکتریایی اسانس کرفس کوهی و کلپوره علیه برخی پاتوژن های مواد غذایی},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2015},
volume = {28},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4730},
pages = {487--495},
numpages = {8},
keywords = {اسانس، کلپوره، کرفس، خواص ضد باکتریایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ترکیبات موثره و اثرات ضد باکتریایی اسانس کرفس کوهی و کلپوره علیه برخی پاتوژن های مواد غذایی
%A مشرقی, منصور
%A عزیزی ارانی, مجید
%A فاطمه عروجعلیان
%A شاه طهماسبی, ناصر
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2015

[Download]