دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2014-01-27

عنوان : ( تسهیم عوامل موثر بر اساس تصمیم گیری سلسله مراتبی و آنتروپی معکوس )

نویسندگان: حمیده رضوی , آصفه فرقانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از مسائل صنعتی، خدماتی و اجتماعی تعیین ضریب مشارکت یا تسهیم عوامل موثر،از اهمیت بالایی برخوردار است. تعیین سهم عوامل مختلف در عارضه یابی کسب و کار، موفقیت و شکست پروژه ها و یا تصادفات و جرائم از این مقوله است. در این پژوهش، برای تعیین سهم عوامل موثر بر یک پیشامد، از تصمیم گیری چند معیاره به روش سلسله مراتبی و به صورت معکوس استفاده می شود. این هدف از طریق جابجایی معیارها با گزینه های تصمیم گیری دنبال شده و برای هر پیشامد، رویدادهای محتمل موازی تعریف می شود. تکنیک وزن دهی آنتروپی به صورت معکوس برای امتیاز دهی به عوامل در جهت مخالف روند معمول به کار گرفته شده است. به منظورارزیابی قابلیت روش، رویه پیشنهادیبرای تسهیم عوامل در کاهش فروش، نارضایتی مشتریان و توقف خط تولید در یک شرکتپیاده سازی شده است. نتایج حاصل، نشان دهنده سهم واحدهای تولید و کنترل کیفیت ، فروش و عوامل خارج از کنترل شرکت به ترتیب برابر 63%، 29% و 8% می باشدکه در انتخاب راهکار مناسب بسیار مفید خواهد بود.

کلمات کلیدی

, تسهیم عوامل, عارضه یابی, تصمیم گیری چند معیاره, تحلیل سلسله مراتبی, تکنیک آنتروپی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039730,
author = {رضوی, حمیده and فرقانی, آصفه},
title = {تسهیم عوامل موثر بر اساس تصمیم گیری سلسله مراتبی و آنتروپی معکوس},
booktitle = {دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تسهیم عوامل، عارضه یابی، تصمیم گیری چند معیاره، تحلیل سلسله مراتبی، تکنیک آنتروپی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تسهیم عوامل موثر بر اساس تصمیم گیری سلسله مراتبی و آنتروپی معکوس
%A رضوی, حمیده
%A فرقانی, آصفه
%J دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2014

[Download]