روانشناسی افراد استثنایی, دوره (3), شماره (11), سال (2013-10) , صفحات (147-168)

عنوان : ( اعتباریابی و تجدید نظر مقیاس نگرش والدین نسبت به کودک با نیازهای ویژه شان )

نویسندگان: سید محسن اصغری نکاح , مصطفی بلقان آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگرش های مثبت یا منفی والدین نسبت به کودکان دارای نیازهای ویژه شان، نه تنها منجر به ایجاد حالات هیجانی مطابق با آن نگرش در کودک، والدین و در دیگر اعضای خانواده می شود، بلکه به صورتِ مستقیم و به صورتِ واسطه ای، پیگیری و دریافت خدمات آموزشی، مشاوره ای و توانبخشی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو ارزیابی نگرش والدین نسبت به کودک با نیازهای ویژه شان و ارایه برنامه بهبود نگرش حائز اهمیت است. بنابراین هدف از این مطالعه اعتباریابی و تجدید نظر در مقیاس نگرش والدین کودکان با نیازهای ویژه به فرزندشان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی بود. جامعه پژوهش دربرگیرنده تمامی والدینی بود که کودکان با نیازهای ویژه شان در مدارس ابتدایی دانش آموزان با نیازهای ویژه و مراکز توانبخشی در سال تحصیلی 91-1390 ثبت نام شده بودند. نمونه ای 400 نفری به شیوه ی تصادفی خوشه ای از این مدارس انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از آماره-های میانگین، انحراف استاندارد، درصد فراوانی و در سطح استنباطی از آزمون های همبستگی پیرسون، و تحلیل عاملی تاییدی از طریق نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. یافته ها نشان دادند که مقیاس نگرش والدین به فرزند با نیازهای ویژه شان، مقیاسی روا و پایا می باشد. از این رو استفاده از این مقیاس می-تواند در بررسی و سنجش نگرش والدین نسبت به کودکان دارای نیازهای ویژه شان به درمان گران و پژوهش گران حوزه آموزش و توانبخشی کمک کند.

کلمات کلیدی

, اعتباریابی, مقیاس, نگرش والدین, کودکان با نیازهای ویژه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039733,
author = {اصغری نکاح, سید محسن and بلقان آبادی, مصطفی},
title = {اعتباریابی و تجدید نظر مقیاس نگرش والدین نسبت به کودک با نیازهای ویژه شان},
journal = {روانشناسی افراد استثنایی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {11},
month = {October},
issn = {2252-0031},
pages = {147--168},
numpages = {21},
keywords = {اعتباریابی، مقیاس، نگرش والدین، کودکان با نیازهای ویژه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اعتباریابی و تجدید نظر مقیاس نگرش والدین نسبت به کودک با نیازهای ویژه شان
%A اصغری نکاح, سید محسن
%A بلقان آبادی, مصطفی
%J روانشناسی افراد استثنایی
%@ 2252-0031
%D 2013

[Download]