آموزش عالی ایران, دوره (5), شماره (4), سال (2013-10) , صفحات (3-22)

عنوان : ( بوروکراسی دانشگاهی: مسائل و چالش ها )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بوروکراسی دانشگاهی: مسائل و چالش ها

کلمات کلیدی

بوروکراسی دانشگاهی: مسائل و چالش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039741,
author = {آهنچیان, محمدرضا},
title = {بوروکراسی دانشگاهی: مسائل و چالش ها},
journal = {آموزش عالی ایران},
year = {2013},
volume = {5},
number = {4},
month = {October},
issn = {2008-8000},
pages = {3--22},
numpages = {19},
keywords = {بوروکراسی دانشگاهی: مسائل و چالش ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بوروکراسی دانشگاهی: مسائل و چالش ها
%A آهنچیان, محمدرضا
%J آموزش عالی ایران
%@ 2008-8000
%D 2013

[Download]