رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, دوره (5), شماره (2), سال (2015-2) , صفحات (1-24)

عنوان : ( بررسی میزان آموزش سازنده گرا بر میزان رضایت و یادگیری شرکت کنندگان در دوره های آموزش مداوم پزشکی مبتنی بر وب )

نویسندگان: سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , پگاه مسنن مظفری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی میزان آموزش سازنده گرا بر میزان رضایت و یادگیری شرکت کنندگان در دوره های آموزش مداوم پزشکی مبتنی بر وب

کلمات کلیدی

بررسی میزان آموزش سازنده گرا بر میزان رضایت و یادگیری شرکت کنندگان در دوره های آموزش مداوم پزشکی مبتنی بر وب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039743,
author = {ابراهیمی کوشک مهدی, سمیه and کرمی, مرتضی and آهنچیان, محمدرضا and پگاه مسنن مظفری},
title = {بررسی میزان آموزش سازنده گرا بر میزان رضایت و یادگیری شرکت کنندگان در دوره های آموزش مداوم پزشکی مبتنی بر وب},
journal = {رهیافتی نو در مدیریت آموزشی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-6369},
pages = {1--24},
numpages = {23},
keywords = {بررسی میزان آموزش سازنده گرا بر میزان رضایت و یادگیری شرکت کنندگان در دوره های آموزش مداوم پزشکی مبتنی بر وب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان آموزش سازنده گرا بر میزان رضایت و یادگیری شرکت کنندگان در دوره های آموزش مداوم پزشکی مبتنی بر وب
%A ابراهیمی کوشک مهدی, سمیه
%A کرمی, مرتضی
%A آهنچیان, محمدرضا
%A پگاه مسنن مظفری
%J رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
%@ 2008-6369
%D 2015

[Download]