گام های توسعه در آموزش پزشکی, دوره (10), شماره (1), سال (2013-5) , صفحات (70-77)

عنوان : ( هنجاریابی مقیاس آمادگی یادگیری خودراهبری در دانشجویان رشته پرستاری و مامایی )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان , هوشنگ گراوند , اعظم محمدزاده قصر , سیدعلی اکبر حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: مقیاس آمادگی یادگیری خودراهبری فیشر و همکاران یک ابزار خودسنجی است که شامل 52 گویه می ‌ باشد. هدف پژوهش حاضر، هنجاریابی مقیاس آمادگی یادگیری خودراهبر در دانشجویان پرستاری بود. روش کار: جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی بودند. از این میان با استفاده از نمونه ‌ گیری طبقه ‌ ای نسبتی (بر حسب جنسیت)، نمونه ‌ ای به حجم 224 نفر (27 درصد مرد و 73 درصد زن) انتخاب شد. ابزار مورد استفاده مقیاس آمادگی یادگیری خودراهبری بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع مطالعات روان‌سنجی بود. به منظور احراز روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و روایی سازه (تحلیل عاملی اکتشافی)، و برای احراز پایایی از روش ضریب همسانی درونی (آلفای ﮐﺭﻭﻧﺑﺎﺥ) استفاده شد. یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمره خودراهبری برای کل دانشجویان به ترتیب برابر 99/176 و 41/25 بود. از پرسشنامه خودراهبری 3 عامل، خودمدیریتی، رغبت برای یادگیری، و خودکنترلی استخراج شد که 5/34 درصد کل واریانس را تبیین ‌کرد. آلفای کرانباخ برای کل پرسشنامه و عامل ‌ های مذکور به ترتیب 92/0، 88/0، 82/0، 79/0 به دست آمد. در کل مقیاس خودراهبری یادگیری بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. همچنین در مقایسه عامل ‌ های خودراهبری، بین دختران و پسران تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که مقیاس آمادگی برای خودراهبری در یادگیری Fisher و همکاران، از روایی و پایایی لازم برای شناسایی قابلیت ‌ های یادگیری خودراهبر برخوردار می‌باشد.

کلمات کلیدی

, یادگیری خودراهبر, خودمدیریتی, خودکنترلی, رغبت به یادگیری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039745,
author = {آهنچیان, محمدرضا and گراوند, هوشنگ and محمدزاده قصر, اعظم and حسینی, سیدعلی اکبر},
title = {هنجاریابی مقیاس آمادگی یادگیری خودراهبری در دانشجویان رشته پرستاری و مامایی},
journal = {گام های توسعه در آموزش پزشکی},
year = {2013},
volume = {10},
number = {1},
month = {May},
issn = {1735-4242},
pages = {70--77},
numpages = {7},
keywords = {یادگیری خودراهبر، خودمدیریتی، خودکنترلی، رغبت به یادگیری،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هنجاریابی مقیاس آمادگی یادگیری خودراهبری در دانشجویان رشته پرستاری و مامایی
%A آهنچیان, محمدرضا
%A گراوند, هوشنگ
%A محمدزاده قصر, اعظم
%A حسینی, سیدعلی اکبر
%J گام های توسعه در آموزش پزشکی
%@ 1735-4242
%D 2013

[Download]