پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (4), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (72-83)

عنوان : ( آرمان شهر گرایی و تحول در آموزش و پرورش )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آرمان شهر گرایی و تحول در آموزش و پرورش

کلمات کلیدی

آرمان شهر گرایی و تحول در آموزش و پرورش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039746,
author = {آهنچیان, محمدرضا},
title = {آرمان شهر گرایی و تحول در آموزش و پرورش},
journal = {پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2014},
volume = {4},
number = {1},
month = {April},
issn = {2251-6360},
pages = {72--83},
numpages = {11},
keywords = {آرمان شهر گرایی و تحول در آموزش و پرورش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آرمان شهر گرایی و تحول در آموزش و پرورش
%A آهنچیان, محمدرضا
%J پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2014

[Download]