دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک , 2013-11-24

عنوان : ( اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در راستای اهداف استراتژیک و چشم انداز(مورد مطالعاتی: استانداری خراسان شمالی) )

نویسندگان: علیرضا پویا , قدیر آزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهره وری منابع انسانی در راستای برنامه ی استراتژیک مفهومی جامع و کلی است که افزایش آن به عنوان یک ضرورت برای ارتقاء سطح عملکرد در مسیر موفقیت سازمان، می تواند به هدفی اساسی مبدل گردد. پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در راستای اهداف استراتژیک و چشم انداز استانداری خراسان شمالی صورت گرفته است. این تحقیق یک تحقیق کاربردی تلقی می گردد و از آنجا که بهره وری نوعی استراتژی بهبود محسوب می شود، لذا سعی بر آن بوده تا در راستای برنامه استراتژیک استانداری خراسان شمالی با ایجاد وحدت موضوع موثر واقع شود. عوامل موثر بر بهره وری بعد از مرور ادبیات تحقیق به دست داده و آن ها به شیوه تصمیم گیری چند شاخصه و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در راستای اهداف استراتژیک و چشم انداز منابع انسانی اولویت بندی گردیدند. براساس نتایج این تحقیق، اولویت عوامل به ترتیب عوامل مرتبط با شغل، عوامل فردی، عوامل فیزیکی و روانی محیط کار، عوامل ایجاد کننده جو صمیمیت و همکاری می باشد. در پایان این تحقیق سعی شده تا پیشنهاداتی برای ارتقا بهره وری منابع انسانی زیر مجموعه آن سازمان، ارائه گردد.

کلمات کلیدی

, بهره وری منابع انسانی, استانداری خراسان شمالی, اهداف استراتژیک منابع انسانی, چشم انداز منابع انسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039751,
author = {پویا, علیرضا and قدیر آزاده},
title = {اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در راستای اهداف استراتژیک و چشم انداز(مورد مطالعاتی: استانداری خراسان شمالی)},
booktitle = {دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بهره وری منابع انسانی، استانداری خراسان شمالی، اهداف استراتژیک منابع انسانی، چشم انداز منابع انسانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در راستای اهداف استراتژیک و چشم انداز(مورد مطالعاتی: استانداری خراسان شمالی)
%A پویا, علیرضا
%A قدیر آزاده
%J دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
%D 2013

[Download]