دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک , 2013-11-24

عنوان : ( توسعه مدل QFD در تدوین استراتژی های تولید برمبنای عملکرد اهداف رقابتی تولید )

نویسندگان: علیرضا پویا , زهرا ناجی عظیمی , الهه ولی نژاد تبریزی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استراتژی تولید مفهومی است که محتوی و نحوه اجرای آن به طور مستقیم بروی عملکرد سازمان اثر گذار است و باید به عنوان پشتیبان تصمیمات استراتژیک کلی شرکت عمل کرده و سازمان را برای دستیابی به مزیت رقابتی آماده نماید. لذا در این مقاله پیشنهاد شده است جهت دستیابی به مزیت رقابتی تولید، در تدوین استراتژی های تولید ابتدا اهداف رقابتی تولید و درجه اهمیت آنها از نگاه ذینفعان اصلی سازمان مشخص شود سپس سطح عملکرد سازمان درتحقق آنها مشخص گردد آنگاه بر مبنای اهداف رقابتی تولید و سطح عملکرد سازمان در تحقق اولویت های رقابتی تولید، استراتژی های تولید به میزان اثرگذاری بروی اهداف رقابتی تولید اولویت بندی شوند و بر اساس اولویت ها برای تحقق هر استراتژی، محتوی و روش اجرای متناظر آن تدوین گردد. هدف اصلی این مقاله ارائه مدلی است که با تکیه بر قابلیت های QFD، در نظرگرفتن روابط بین Hows در مدل QFD و بکارگیری مدل فازی مناسب رابطه بین اهداف رقابتی تولید و استراتژی تولید را برقرار و فرایند توسعه استراتژی تولید را تسهیل نماید.

کلمات کلیدی

, اهداف رقابتی تولید, استراتژی تولید, گسترش عملکرد کیفی (QFD), AHP فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039753,
author = {پویا, علیرضا and ناجی عظیمی, زهرا and ولی نژاد تبریزی مقدم, الهه},
title = {توسعه مدل QFD در تدوین استراتژی های تولید برمبنای عملکرد اهداف رقابتی تولید},
booktitle = {دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اهداف رقابتی تولید، استراتژی تولید، گسترش عملکرد کیفی (QFD)،AHP فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه مدل QFD در تدوین استراتژی های تولید برمبنای عملکرد اهداف رقابتی تولید
%A پویا, علیرضا
%A ناجی عظیمی, زهرا
%A ولی نژاد تبریزی مقدم, الهه
%J دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
%D 2013

[Download]