اکو فیزیولوژی گیاهی, دوره (5), شماره (12), سال (2013-9) , صفحات (24-36)

عنوان : ( اثر محلول پاشی اسیدسالیسیلیک روی برخی از شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام حساس و مقاوم نخود(Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی )

نویسندگان: رضوان رمضان نژاد , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منظور بررسی اثرات توام تنش خشکی و اسید سالیسیلیک بر روی برخی از شاخص های فیزیولوژیکی (شاخص پایداری غشاء) و بیوشیمیایی ( محتوای کلروفیل a و b ، کلروفیل کل ، نسبت کلروفیل a/b و کاروتنوئید) آزمایشی بر روی دو ژنوتیپ از مجموعه کلکسیون نخود مشهد (MCC441 و MCC358) در چهار سطح تنش خشکی بر اساس ظرفیت زراعی ( ظرفیت زراعی، 75% ظرفیت زراعی، 50 % ظرفیت زراعی و 25% ظرفیت زراعی) و تیمار اسید سالیسیلیک با غلظت های 0 و 7/0 میلی مول به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که تنش خشکی در تمام موارد به غیر از نسبت کروفیل a/b با عث کاهش معنی دار شاخص های مورد بررسی شد. تیمار اسید سالیسیلیک باعث افزایش معنی دار شاخص پایداری غشاء و میزان کاروتنوئید در ژنوتیپ MCC358 شد. اسید سالیسیلیک توانست باعث افزایش معنی دار محتوای کلروفیل b و کلروفیل کل در ژنوتیپ MCC441 شود. اما در ژنوتیپ MCC358 محتوای کلروفیل b بعد از تیمار با اسید سالیسیلیک به طرز معنی داری نسبت به شاهد کاهش یافت. به نظر می رسد که تاثیر بازدارنده ی تنش خشکی بر ژنوتیپ MCC441 بیشتر از ژنوتیپ MCC358 بوده است و کاربرد اسیدسالیسیلیک با توجه به تاثیر آنتی اکسیدانی آن، اثری بر بهبود شاخص های مورد بررسی در ژنوتیپ MCC441 نداشت.

کلمات کلیدی

, کلیدواژگان: اسیدسالیسیلیک, تنش خشکی, شاخص پایداری غشاء, کاروتنوئید, کلروفیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039757,
author = {رمضان نژاد, رضوان and لاهوتی, مهرداد and گنجعلی, علی},
title = {اثر محلول پاشی اسیدسالیسیلیک روی برخی از شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام حساس و مقاوم نخود(Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی},
journal = {اکو فیزیولوژی گیاهی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {12},
month = {September},
issn = {2008-5958},
pages = {24--36},
numpages = {12},
keywords = {کلیدواژگان: اسیدسالیسیلیک، تنش خشکی، شاخص پایداری غشاء، کاروتنوئید، کلروفیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر محلول پاشی اسیدسالیسیلیک روی برخی از شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام حساس و مقاوم نخود(Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی
%A رمضان نژاد, رضوان
%A لاهوتی, مهرداد
%A گنجعلی, علی
%J اکو فیزیولوژی گیاهی
%@ 2008-5958
%D 2013

[Download]