سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2014-01-21

عنوان : ( بررسی بیماریزایی دو گونه نماتود بیمارگر حشرات، Steinernema feltiaeو Heterorhabditis bacteriophora روی پوره سن دوم سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum )

نویسندگان: نسترن رضائی , جواد کریمی برنگ , مجتبی حسینی , مرتضی گلدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سفید بالک گلخانه (Westwood) (Hemiptera: Aleyrodidae) Trialeurodes vaporariorum یکی از مهمترین آفات پلی فاژ سبزیجات و گیاهان زینتی مختلف است. این آفت پراکنش جهانی دارد و از جمله آفات مهم در گلخانه است. مقاومت سفید بالک گلخانه به حشره کش های شیمیایی و اثرات منفی آن در کنترل تلفیقی آفات، مدیریت آن را به سمت توسعه روش های کنترل جایگزین و از جمله کنترل بیولژیک سوق داده است. تا کنون گونه هایی از نماتودهای بیمارگر حشرات از خانواده Steinernematidae و Heterorhabditidaeروی آفات گلخانه ای به صورت انبوه به کار رفته است. در این بررسی توانایی بیماریزایی دو گونه نماتود Steinernema feltiae و Heterorhabditis bacteriophora در غلظت های مختلف (25، 50، 100، 150، 200، 250) همراه با ماده کمکی تریتون 100- X ( v/ v1/0%) به عنوان عامل کنترل بیولژیک روی پوره سن دوم T. vaporariorum مورد مطالعه قرار گرفت. با افزایش غلظت نماتود بیمارگر از 25 به 250 لارو عفونت زا مرگ و میر پوره های سن دوم سفید بالک گلخانه افزایش معنی داری را نشان داد.

کلمات کلیدی

, کنترل بیولژیک, نماتود های بیمارگر حشرات, سفید بالک گلخانه, بیماری شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039766,
author = {رضائی, نسترن and کریمی برنگ, جواد and حسینی, مجتبی and گلدانی, مرتضی},
title = {بررسی بیماریزایی دو گونه نماتود بیمارگر حشرات، Steinernema feltiaeو Heterorhabditis bacteriophora روی پوره سن دوم سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum},
booktitle = {سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {کنترل بیولژیک، نماتود های بیمارگر حشرات، سفید بالک گلخانه، بیماری شناسی حشرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بیماریزایی دو گونه نماتود بیمارگر حشرات، Steinernema feltiaeو Heterorhabditis bacteriophora روی پوره سن دوم سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum
%A رضائی, نسترن
%A کریمی برنگ, جواد
%A حسینی, مجتبی
%A گلدانی, مرتضی
%J سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
%D 2014

[Download]