سومین همایش ملی مدیریت آفات , 2014-01-21

عنوان : ( بررسی اثر کود های هیومیکی و شیمیایی بر جمعیت دشمنان طبیعی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae ( Hem: Psyllidae ) )

نویسندگان: علی اولیایی ترشیز , مجتبی حسینی , مینا امامیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کودهای هیومیکی و شیمیایی بر روی دشمنان طبیعی پسیل پسته Agonoscena pistaciae ( Hem: Psyllidae ) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در باغ پسته واقع در شهرستان کندر در سال 90 و 91 اجرا شد تیمارها شامل دو بستر کودی آلی ( گاوی ) و شیمیایی ( فسفات آمونیوم ) در دو سطح با استفاده و بدون استفاده از ترکیب هیومیک تجاری به نام پارس هیومیک بودند. نحوه مصرف تمامی کودها به صورت خاکی بود. جمعیت زنبور پارازیتوئید Psyllaephagus pistaciae در تیمارهای کود حیوانی و شیمیایی در سال 90 در سطح یک درصد و در سال 91 در سطح پنج درصد با یکدیگر اختلاف معنی داری داشت. بیشترین جمعیت زنبور در سال 90 و 91 به ترتیب در تیمار کود شیمیایی با هیومیک و تیمار کود شیمیایی بدون هیومیک و کمترین جمعیت زنبور به ترتیب در تیمار کود حیوانی با هیومیک و تیمار کود حیوانی بدون هیومیک گزارش گردید.

کلمات کلیدی

, پسیل پسته, کود, اسید هیومیک, دشمنان طبیعی, جمعیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039767,
author = {علی اولیایی ترشیز and حسینی, مجتبی and مینا امامیان},
title = {بررسی اثر کود های هیومیکی و شیمیایی بر جمعیت دشمنان طبیعی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae ( Hem: Psyllidae )},
booktitle = {سومین همایش ملی مدیریت آفات},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {پسیل پسته، کود، اسید هیومیک، دشمنان طبیعی، جمعیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر کود های هیومیکی و شیمیایی بر جمعیت دشمنان طبیعی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae ( Hem: Psyllidae )
%A علی اولیایی ترشیز
%A حسینی, مجتبی
%A مینا امامیان
%J سومین همایش ملی مدیریت آفات
%D 2014

[Download]