سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2014-01-21

عنوان : ( بررسی میزان آلودگی ارقام پنبه نسبت به سفید بالک پنبه Bemisia tabaci )

نویسندگان: مریم مهاجران , محمدرضا رمضانی مقدم , مجتبی حسینی , محمد سیرجانی , عیسی جبله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به وجود تفاوت های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی بین ارقام پنبه ممکن است جذب سفید بالک پنبه Bemisia tabaci ( Homoptera: Aleyrodidae ) نیز بین ارقام متفاوت باشد. استفاده از ارقام مقاوم یکی از ساده ترین و کم خطر ترین روش های کنترل آفات پنبه من جمله سفید بالک است. بدین منظور، میزان مقاومت 2 رقم تجاری ورامین و خرداد و 2 رقم در دست معرفی با کد های KC-8801 و KC8802 ، طی سال های زراعی 1391 و 1392 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کاشمر مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین ارقام مذکور از نظر آلودگی به سفید بالک پنبه وجود دارد.

کلمات کلیدی

, پنبه, رقم, مقاوم, سفید بالک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039768,
author = {مریم مهاجران and محمدرضا رمضانی مقدم and حسینی, مجتبی and محمد سیرجانی and عیسی جبله},
title = {بررسی میزان آلودگی ارقام پنبه نسبت به سفید بالک پنبه Bemisia tabaci},
booktitle = {سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {پنبه، رقم، مقاوم، سفید بالک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان آلودگی ارقام پنبه نسبت به سفید بالک پنبه Bemisia tabaci
%A مریم مهاجران
%A محمدرضا رمضانی مقدم
%A حسینی, مجتبی
%A محمد سیرجانی
%A عیسی جبله
%J سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
%D 2014

[Download]