سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2014-01-21

عنوان : ( تنوع گونه ای و فراوانی سیرفید های ( Dip: Syrphidae) شته خوار در بوم نظام های کشاورزی استان کرمان )

نویسندگان: زهره خسرویان چترودی , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مگس های گل ( Dip: Syrphidae) از مهمترین خانواده های حشرات می باشند. حشرات بالغ از گروه های مهم ملاقات کننده گل ها و لارو سیاری از گونه ها شکارگر شته ها بوده و نقش مهمی در برقراری تعادل بیولوژیکی و کنترل طبیعی آنها ایفا می کنند. طی سال های 1391 و 1392 فراوانی و تنوع گونه ای مگس های گل در بوم نظام های کشاورزی استان کرمان با استفاده از دو نوع تله (نوری و آبی ) در سه رنگ ( زرد، سفید و آبی ) در سه ایستگاه واقع در ماهان، کوهپایه و جوپار مورد ارزیابی قرار گرفت. مجموعا 28 گونه جمع آوری و شناسایی شد که همگی برای اولین بار از استان کرمان گزارش می شوند یک گونه نیز برای ایران جدید می باشد. تنوع زیستی مگس های گل در مناطق مورد مطالعه با استفاده از شاخص های تنوع زیستی محاسبه و با آزمون تجزیه واریانس مورد مقایسه قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

, تنوع گونه ای, سیرفیده, تنوع زیستی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039769,
author = {خسرویان چترودی, زهره and صادقی نامقی, حسین and حسینی, مجتبی},
title = {تنوع گونه ای و فراوانی سیرفید های ( Dip: Syrphidae) شته خوار در بوم نظام های کشاورزی استان کرمان},
booktitle = {سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {تنوع گونه ای، سیرفیده، تنوع زیستی، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تنوع گونه ای و فراوانی سیرفید های ( Dip: Syrphidae) شته خوار در بوم نظام های کشاورزی استان کرمان
%A خسرویان چترودی, زهره
%A صادقی نامقی, حسین
%A حسینی, مجتبی
%J سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
%D 2014

[Download]