مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME, دوره (4), شماره (2), سال (2013-2) , صفحات (93-116)

عنوان : ( تحلیل جریان یک و دوبعدی غیرلزج و دوبعدی لزج توسط روش حفظ انرژی جنبشی )

نویسندگان: علی جوادی , محمود پسندیده فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله،در مرحله اول روش حفظ انرژی جنبشی (KEP) را معرفی میکند و سپس معادلات این روش را برای حالت سه بعدی تعمیم داده در نهایت به مقایسه ی نتایج آن با برخی از روش های اتلاف مصنوعی و بالادست پرداخته است. جداسازی معادلات در روش KEP به گونه ای صورت می گیرد که بقای کلی انرژی جنبشی کل بر قرار باشد. اگر در جریان شوک اتفاق بیفتد، اپراتورهای شوک به معادلات اضافه شده که مقدار تغییرات انرژی جنبشی کل که بر اثر شوک رخ داده است، را محاسبه و به معادلات اضافه می نماید.اما بر خلاف روش های پیشین، وجود این ترم ها در دیگر بخش های حل که گرادیان فشار بالا نیست، ضروری نیست. هدف از کار حاضر این است که روش پایداری را معرفی کند که ترم های اتلاف مصنوعی را فقط در نزدیکی نقاط ناپیوستگی به معادلات اضافه نماید. روش KEP معادلات را به گونه ای جداسازی می ک1234-1234ند که بقای کلی انرژی جنبشی تضمین شود. این روش، با افزایش تعداد نقاط، به سمت دقیق شدن کامل نتایج نزدیک شده و برای مدل کردن جریان های آشفته ی واقعی بسیار مناسب می باشد در این مقاله، به مقایسه ی برخی روش های اتلاف مصنوعی و بالادست، با روش حفظ انرژی جنبشی پرداخته شده است. برای این منظور، جریان های یک بعدی داخل شیپوره همگرا-واگرا و دو بعدی غیرلزج در داخل کانال شامل برآمدگی و جریان دو بعدی لزج با تقارن محوری روی یک صفحه ی تخت بررسی می شود. نشان داده شده که روش KEP، باافزایش تعداد نقاط شبکه، حل دقیق تری را ارائه می کند و برخلاف روش های پیشین محدودیتی در افزایش تعداد نقاط ندارد.

کلمات کلیدی

, روش حفظ انرژی جنبشی , جداسازی معادلات بقا, روش های اتلاف مصنوعی و بالادست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039772,
author = {جوادی, علی and پسندیده فرد, محمود},
title = {تحلیل جریان یک و دوبعدی غیرلزج و دوبعدی لزج توسط روش حفظ انرژی جنبشی},
journal = {مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME},
year = {2013},
volume = {4},
number = {2},
month = {February},
issn = {1605-9727},
pages = {93--116},
numpages = {23},
keywords = {روش حفظ انرژی جنبشی ،جداسازی معادلات بقا، روش های اتلاف مصنوعی و بالادست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل جریان یک و دوبعدی غیرلزج و دوبعدی لزج توسط روش حفظ انرژی جنبشی
%A جوادی, علی
%A پسندیده فرد, محمود
%J مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME
%@ 1605-9727
%D 2013

[Download]