تاریخ نگری و تاریخ نگاری, دوره (88), شماره (7), سال (2011-6) , صفحات (115-139)

عنوان : ( یقین در تاریخ )

نویسندگان: علی ناظمیان فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یقین که از آن به قطعِ در باور تعبیر می شود و از بالاترین عیار آگاهی بهره مند است و جایی برای هیچ گونه احتمال رقیب باقی نمی گذارد،همواره در کانون دغدغه های تاریخ پژوهان بوده است.یکی از مسئله های مهم پیش روی تاریخ پژوهان در حوزه ی معرفت تاریخی،امکان یا عدم امکان شناخت یقینی معرفت تاریخی است؛به گونه ای که این پرسش،همچنان در پی پاسخ های شایسته ی خود است. این مقاله می کوشد با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی،به شناخت مفهوم معرفت،به معنای عام،و معرفت تاریخی،به معنای خاص،روی آورد و سپس با ایضاح مفهوم و ماهیت یقین،نشان دهد که آن چه در معرفت تاریخی دست یافتنی است،یقین روان شناختی است.چه،مفاد و محتوای معرفت تاریخی،به حیث ماهیت خاص خود،نمی تواند راه را به سوی یقین منطقی(معرفت شناختی)بگشاید و آن را محقق سازد.

کلمات کلیدی

, معرفت عام, معرفت خاص, دانش از راه گواهی, یقین معرفت شناختی, یقین روان شناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039774,
author = {ناظمیان فرد, علی},
title = {یقین در تاریخ},
journal = {تاریخ نگری و تاریخ نگاری},
year = {2011},
volume = {88},
number = {7},
month = {June},
issn = {2008-8841},
pages = {115--139},
numpages = {24},
keywords = {معرفت عام،معرفت خاص،دانش از راه گواهی،یقین معرفت شناختی،یقین روان شناختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T یقین در تاریخ
%A ناظمیان فرد, علی
%J تاریخ نگری و تاریخ نگاری
%@ 2008-8841
%D 2011

[Download]