سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات (IPMC) , 2014-01-21

عنوان : ( اولین گزارش گونه سوسک بذرخوار Spermophagus sericeus به عنوان عامل کنترل بیولوژیک علف هرز پیچک صحرایی در ایران )

نویسندگان: محمد مهدی زاده , قربانعلی اسدی , آلکس دولوبل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی بررسی های انجام شده در سالهای 1389-90 پیرامون دشمنان طبیعی علف هرز پیچک صحرایی Convolvulus arvensis (L( در شهر مشهد، یک سوسک بذرخوار از مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه مشهد جمع آوری گردید و پس از تهیه اسلاید میکروسکوپی از ژنیتالیای حشره نر نمونه هایی برای دکتر آلکس دلوبل در فرانسه فرستاده و توسط ایشان به نام Spermophagus sericeus (Geoffroy 1785) (Col.: Chrysomelidae) شناسایی شد. جنس و گونه اخیر برای نخستین بار از ایران گزارش می شود.

کلمات کلیدی

, Chrysomelidae, سوسک بذخوار, فون ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039776,
author = {مهدی زاده, محمد and اسدی, قربانعلی and آلکس دولوبل},
title = {اولین گزارش گونه سوسک بذرخوار Spermophagus sericeus به عنوان عامل کنترل بیولوژیک علف هرز پیچک صحرایی در ایران},
booktitle = {سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات (IPMC)},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {Chrysomelidae، سوسک بذخوار، فون ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولین گزارش گونه سوسک بذرخوار Spermophagus sericeus به عنوان عامل کنترل بیولوژیک علف هرز پیچک صحرایی در ایران
%A مهدی زاده, محمد
%A اسدی, قربانعلی
%A آلکس دولوبل
%J سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات (IPMC)
%D 2014

[Download]