زمین شناسی نفت ایران, دوره (3), شماره (4), سال (2013-9) , صفحات (23-37)

عنوان : ( چینه‌نگاری چرخه ای و تطابق مخزنی رسوبات اُلیگو- میوسن (سازند آسماری) در میدان نفتی مارون، حوضة زاگرس )

نویسندگان: شهرام اورجانی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , حسن امیری بختیار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند آسماری در میدان نفتی مارون، از سنگ آهک فسیلدار، سنگ آهک دولومیتی، سنگ آهک رسی، ماسهسنگ و شیل تشکیل شده است و اصلیترین سنگ مخزن در چندین میدان نفتی زاگرس ایران است. سن این سازند در میدان مارون اُلیگوـ میوسن (روپلین- بوردیگالین) است. در این مطالعه تطابق زیر سطحی بین 4 چاه این میدان بر اساس اصول چینه‌نگاری اقلیمی و با استفاده از نرم‌افزار سیکلولاگ انجام شده است. 9 سطح مرزی مثبت (PBS) و 10 سطح مرزی منفی (NBS) در این مطالعه شناسایی شده است. برخی از سطوح مرزی مثبت و برخی از سطوح مرزی منفی به ترتیب بر مرزهای سکانسی و سطوح حداکثر پیشروی سطح آب دریا منطبق هستند. بعلاوه برخی از سطوح مرزی مثبت مرزهای زمانی اصلی (مرز آشکوب‌ها) را مشخص می‌کنند. تطابقی بین زون‌های ده‌گانة مخزنی سازند آسماری میدان مارون با سطوح مرزی شناسایی شده انجام شده است. برخی از زون‌های مخزنی (بویژه زون‌های مخزنی آسماری پائینی و میانی) تطابق خوبی نشان می‌دهند اما برخی دیگر انطباقی با سطوح مرزی نشان نمی‌دهند. به نظر می‌رسد با تلفیق این داده ها با سایر عوامل نظیر سنگ‌شناسی، تخلخل و تراوایی بازنگری دقیق در زون‌بندی مخزنی سازند آسماری میدان مارون لازم باشد.

کلمات کلیدی

, آسماری, مارون, سیکلولاگ, چینه نگاری سکانسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039781,
author = {اورجانی, شهرام and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and حسن امیری بختیار},
title = {چینه‌نگاری چرخه ای و تطابق مخزنی رسوبات اُلیگو- میوسن (سازند آسماری) در میدان نفتی مارون، حوضة زاگرس},
journal = {زمین شناسی نفت ایران},
year = {2013},
volume = {3},
number = {4},
month = {September},
issn = {2251-8738},
pages = {23--37},
numpages = {14},
keywords = {آسماری، مارون، سیکلولاگ، چینه نگاری سکانسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چینه‌نگاری چرخه ای و تطابق مخزنی رسوبات اُلیگو- میوسن (سازند آسماری) در میدان نفتی مارون، حوضة زاگرس
%A اورجانی, شهرام
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A حسن امیری بختیار
%J زمین شناسی نفت ایران
%@ 2251-8738
%D 2013

[Download]