تربیت اسلامی, دوره (10), شماره (20), سال (2015-8) , صفحات (7-27)

عنوان : ( عدم انطباق تدریس دبیران دین و زندگی پایه سوم متوسطه با راهنمای تدریس )

نویسندگان: حسن اسلامیان , محمود سعیدی رضوانی , مقصود امین خندقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق فرایند تدریس دبیران درس دین و زندگی پایه سوم متوسطه شهر مشهد با کتاب راهنمای تدریس این درس می باشد.روش تحقیق حاضر توصیفی-پیمایشی است. جمعیت مورد مطالعه کلیه دبیران رسمی درس دین و زندگی در پایه سوم متوسطه آموزش و پرورش ناحیه (2) شهر مشهد می باشد که در سال تحصیلی 90-1389 در 9 دبیرستان دولتی پسرانه این ناحیه مشغول به تدریس بوده اند. برای جمع آوری داده ها از چک لیست مشاهده و فرم مصاحبه محقق ساخته استفاده شد .برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با دبیران در ارتباط با میزان آگاهی و استفاده آنان از فرایند تدریس توصیه شده در کتاب راهنمای تدریس و میزان مطلوب بودن فرایند تدریس توصیه شده در این کتاب راهنما تحلیل کمی و کیفی به کار رفت. نتایج این پژوهش نشان داد که در ارتباط با مولفه های کلیات و تمهیدات، میزان انطباق فعالیت های دبیران با توصیه های کتاب راهنمای تدریس در هیچ یک از موارد در حد مطلوبی نیست و نیز انطباق فعالیت های دبیران و مشارکت دانش آموزان در بخش مربوط به سازماندهی فعالیت های یاددهی-یادگیری با توصیه های کتاب راهنمای تدریس در بیشتر موارد در حد مطلوبی قرارنداشت. همچنین اکثر دبیران اظهار داشتند که آگاهی،تسلط و استفاده آنان از کتاب راهنمای تدریس بسیار کم است. در مجموع، یافته ها نشان داد که از روش تدریس توصیه شده در راهنمای تدریس تا حد زیادی غفلت شده است که این امر اثربخشی برنامه درسی درس\" دین و زندگی\" را با چالشی جدی مواجه می سازد.

کلمات کلیدی

, تدریس, تربیت دینی, برنامه درسی اجراشده, برنامه درسی قصدشده, راهنمای تدریس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039783,
author = {اسلامیان, حسن and سعیدی رضوانی, محمود and امین خندقی, مقصود},
title = {عدم انطباق تدریس دبیران دین و زندگی پایه سوم متوسطه با راهنمای تدریس},
journal = {تربیت اسلامی},
year = {2015},
volume = {10},
number = {20},
month = {August},
issn = {1735-4536},
pages = {7--27},
numpages = {20},
keywords = {تدریس، تربیت دینی، برنامه درسی اجراشده، برنامه درسی قصدشده، راهنمای تدریس.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عدم انطباق تدریس دبیران دین و زندگی پایه سوم متوسطه با راهنمای تدریس
%A اسلامیان, حسن
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A امین خندقی, مقصود
%J تربیت اسلامی
%@ 1735-4536
%D 2015

[Download]