اختلالات ارتباطی گفتار و زبان, دوره (2), شماره (1), سال (2013-10) , صفحات (1-7)

عنوان : ( بررسی دشواری های خواندن و نوشتن در دانش آموزان کم شنوای خفیف تا متوسط و نارساخوان پایه ی دوم و سوم ابتدایی شهر مشهد )

نویسندگان: لعیا غلامی تهرانی , لیلا اعزازی , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی دشواری های خواندن و نوشتن در دانش آموزان کم شنوای خفیف تا متوسط و نارساخوان پایه ی دوم و سوم ابتدایی شهر مشهد

کلمات کلیدی

, دشواریهای خواندن و نوشتن, دانشآموزان کمشنوا, دانشآموزان نارساخوان, پایهی دوم و سوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039791,
author = {لعیا غلامی تهرانی and لیلا اعزازی and جباری نوقابی, مهدی},
title = {بررسی دشواری های خواندن و نوشتن در دانش آموزان کم شنوای خفیف تا متوسط و نارساخوان پایه ی دوم و سوم ابتدایی شهر مشهد},
journal = {اختلالات ارتباطی گفتار و زبان},
year = {2013},
volume = {2},
number = {1},
month = {October},
issn = {2345-3052},
pages = {1--7},
numpages = {6},
keywords = {دشواریهای خواندن و نوشتن، دانشآموزان کمشنوا، دانشآموزان نارساخوان، پایهی دوم و سوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی دشواری های خواندن و نوشتن در دانش آموزان کم شنوای خفیف تا متوسط و نارساخوان پایه ی دوم و سوم ابتدایی شهر مشهد
%A لعیا غلامی تهرانی
%A لیلا اعزازی
%A جباری نوقابی, مهدی
%J اختلالات ارتباطی گفتار و زبان
%@ 2345-3052
%D 2013

[Download]