کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک , 2013-11-06

عنوان : ( شناسایی ابعاد استراتژیهای عملیاتی در بخش خدمات درمانی )

نویسندگان: ریحانه شهرکی , علیرضا پویا , فریبرز رحیم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازمانهای خدماتی و به خصوص بیمارستانها با توجه به امکاناتشان، استراتژیهای عملیاتی مناسبی را برای خود انتخاب و طراحی میکنند. برای شناخت این استراتژیها و ایجاد تمایز بین آنها از اهداف عملیاتی زیادی تحت عنوان ابعاد استراتژیهای عملیاتی استفاده میشود. هدف این تحقیق شناسایی و تعیین این ابعاد برای بخشهای بیمارستانهای درمانی شهر مشهد میباشد. بدین منظور پس از بررسی مطالعات پیشین، تعدادی از اهداف عملیاتی در این زمینه شناسایی شد، سپس نمونه ای 84 تایی از بخشهای بیمارستانهای درمانی در مشهد به تصادف انتخاب گردید و پس از بررسی پایایی و روایی ابزار تحقیق، برای تحلیل داده ها، از تحلیل عاملی استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان میدهد که کیفیت، ارائه خدمات، تمرکز بر ارباب رجوع، معلومات خاص، هزینهها و انعطاف پذیری عواملی هستند که بر انتخاب و طراحی استراتژیهای عملیاتی در بخش خدمات درمانی تأثیر میگذارند.

کلمات کلیدی

, استراتژیهای عملیاتی, اهداف عملیاتی, تحلیل عاملی, خدمات درمانی, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039792,
author = {شهرکی, ریحانه and پویا, علیرضا and رحیم نیا , فریبرز},
title = {شناسایی ابعاد استراتژیهای عملیاتی در بخش خدمات درمانی},
booktitle = {کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {استراتژیهای عملیاتی، اهداف عملیاتی، تحلیل عاملی، خدمات درمانی، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی ابعاد استراتژیهای عملیاتی در بخش خدمات درمانی
%A شهرکی, ریحانه
%A پویا, علیرضا
%A رحیم نیا , فریبرز
%J کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک
%D 2013

[Download]