کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک , 2013-11-06

عنوان : ( توسعه مدل QFD برای تدوین استراتژی های تولید برمبنای مدیریت عملکرد سازمان )

نویسندگان: علیرضا پویا , زهرا ناجی عظیمی , الهه ولی نژاد تبریزی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استراتژی تولید مفهومی است که محتوی و نحوه اجرای آن به طور مستقیم بروی عملکرد سازمان اثر گذار است و عملکرد سازمان بواسطه معیارهایی که بر مبنای استراتژی سازمان تعریف و هدف گذاری می شوند سنجیده می شود لذا در این مقاله پیشنهاد شده است جهت ایجاد ارتباط و همراستایی بین استراتژی تولید و استراتژی سازمان، در تدوین استراتژی های تولید ابتدا معیارهای عملکردی سازمان و سطح عملکردی آنها از نگاه ذینفعان اصلی مشخص و سپس بر مبنای آنها استراتژی های تولید به میزان اثرگذاری بروی معیارهای عملکردی اولویت بندی شوند و بر اساس اولویت ها برای تحقق هر استراتژی، و در QFD محتوی و روش اجرای متناظر آن تدوین گردد. هدف اصلی این مقاله ارائه مدلی است که با تکیه بر قابلیت های و بکارگیری مدل فازی مناسب رابطه بین معیارهای عملکردی و استراتژی تولید را برقرار و Hows نظرگرفتن روابط بین فرایند توسعه استراتژی تولید را تسهیل نماید.

کلمات کلیدی

, معیار عملکردی سازمان, مزیت رقابتی تولید, استراتژی تولید, گسترش عملکرد کیفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039793,
author = {پویا, علیرضا and ناجی عظیمی, زهرا and ولی نژاد تبریزی مقدم, الهه},
title = {توسعه مدل QFD برای تدوین استراتژی های تولید برمبنای مدیریت عملکرد سازمان},
booktitle = {کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {معیار عملکردی سازمان، مزیت رقابتی تولید، استراتژی تولید، گسترش عملکرد کیفی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه مدل QFD برای تدوین استراتژی های تولید برمبنای مدیریت عملکرد سازمان
%A پویا, علیرضا
%A ناجی عظیمی, زهرا
%A ولی نژاد تبریزی مقدم, الهه
%J کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک
%D 2013

[Download]