مطالعات جامعه شناسی, دوره (2), شماره (8), سال (2013-10) , صفحات (93-108)

عنوان : ( بررسی جامعه شناختی انواع سرمایه ها با میزان رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در بین رانندگان حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین شهر میانه )

نویسندگان: شمسی کاشانی , محمد عباس زاده , حسین میرزائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از جمله پدیده های مهم و شایان توجهی است که از نیازهای جامعه امروز و ضرورت اساسی برای فرد و جامعه به شمار می آید. براین اساس هدف اصلی مقاله حاضر بررسی جامعه شناختی میزان رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در بین حاشیه نشینان و غیر حاشیه نشینان شهر میانه است. برای تعیین رابطه بین متغیرهای مذکور از تئوریهای قانون گریزی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی استفاده شد. فرضیه کلی تحقیق تعیین میزان رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و عوامل مرتبط با آن بین رانندگان است.روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است.جامعه آماری پژوهش رانندگان 18 تا 75 سال است که تعداد کل آنها 67914 نفر بوده و حجم نمونه 381 نفر و از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند.آزمونها براساس سطح متغیرها آزمون آنالیزواریانس، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره و... بوده است. نتایج رابطه بین اکثر متغیرهای تحقیق و میزان رعایت مقررات را تایید کرد.نتیجه نهایی اینکه متغیرهای مستقل مورد استفاده 20/3 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده اند و در بین متغیرهای مستقل، تاثیر تعهد اجتماعی بر متغیر وابسته بیش از سایر متغیرهاست.

کلمات کلیدی

, قانون گرایی, سرمایه اجتماعی, سرمایه فرهنگی, سرمایه اقتصادی, اعتماد اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039797,
author = {شمسی کاشانی and محمد عباس زاده and میرزائی, حسین},
title = {بررسی جامعه شناختی انواع سرمایه ها با میزان رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در بین رانندگان حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین شهر میانه},
journal = {مطالعات جامعه شناسی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {8},
month = {October},
issn = {2251-6514},
pages = {93--108},
numpages = {15},
keywords = {قانون گرایی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، اعتماد اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی جامعه شناختی انواع سرمایه ها با میزان رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در بین رانندگان حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین شهر میانه
%A شمسی کاشانی
%A محمد عباس زاده
%A میرزائی, حسین
%J مطالعات جامعه شناسی
%@ 2251-6514
%D 2013

[Download]