تحقیقات منابع آب ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2013-10) , صفحات (9-18)

عنوان : ( ارزیابی و بهینه یابی شبکه ایستگاه های باران سنجی بر مبنای روش کریجینگ احتمالاتی (مطالعه موردی حوضه گرگان رود) )

نویسندگان: مجتبی شفیعی , بیژن قهرمان , بهرام ثقفیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بارندگی به عنوان ورودی اصلی در برنامه ریزی توسعه پایدار منابع آب محسوب می شود. شبکه کارآمد ایستگاه های باران سنجی شبکه ای است که علاوه بر دقت اندازه گیری و آمار و اطلاعات دقیق از تراکم مطلوبی برخوردار باشد، به طوری که بتوان در نقاط فاقد ایستگاه در یک حوضه آبریز برآورد مناسبی از بارندگی بدست آورد. در این مطالعه از روشی مبتنی بر مدل زمین آماری کریجینگ و تابع توزیع احتمال نرمال برای ارزیابی شبکه ایستگاه های باران سنجی در حوضه گرگان رود به مساحت 114 هزار کیلومتر مربع استفاده شده است که مفهوم آن بر اساس معیار درصدی از مساحت منطقه با دقت پذیرش (Ap) می باشد. ابتدا با تحلیل تغییرات مکانی بارندگی سالانه در حوضه توسط نیم تغییرنما بدون بعد، ساختار مکانی بارندگی حوضه استخراج گردید و سپس توسط الگوریتم ارائه شده شبکه ایستگاه های باران سنجی حوضه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که از 33 ایستگاه مورد تحلیل، 21 ایستگاه به عنوان ایستگاه های شبکه مبنا شناخته شدند و 12 ایستگاه باقی مانده تاثیر بسیار کمی در برآورد بارندگی حوضه داشتند. در روند بهینه یابی، ایستگاه های غیرمبنا به 7 ایستگاه جدید در سایر نقاط حوضه کاهش یافتند که موجب افزایش دقّت در تخمین بارندگی در کل حوضه می شوند. همچنین با ساده سازی های انجام شده در روش مذکور و انجام محاسبات در محیط نرم افزار GIS به صورت توسعه یک ابزار، نتایج نشان داد که از روش ارائه شده می توان به سادگی در ارزیابی شبکه ایستگاه های باران سنجی استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, ایستگاه باران سنجی, احتمال پذیرش, کریجینگ, نیم تغییرنما بدون بعد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039807,
author = {شفیعی, مجتبی and قهرمان, بیژن and بهرام ثقفیان},
title = {ارزیابی و بهینه یابی شبکه ایستگاه های باران سنجی بر مبنای روش کریجینگ احتمالاتی (مطالعه موردی حوضه گرگان رود)},
journal = {تحقیقات منابع آب ایران},
year = {2013},
volume = {9},
number = {3},
month = {October},
issn = {1735-2347},
pages = {9--18},
numpages = {9},
keywords = {ایستگاه باران سنجی، احتمال پذیرش، کریجینگ، نیم تغییرنما بدون بعد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی و بهینه یابی شبکه ایستگاه های باران سنجی بر مبنای روش کریجینگ احتمالاتی (مطالعه موردی حوضه گرگان رود)
%A شفیعی, مجتبی
%A قهرمان, بیژن
%A بهرام ثقفیان
%J تحقیقات منابع آب ایران
%@ 1735-2347
%D 2013

[Download]