هشتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران , 2014-01-29

عنوان : ( اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی، تراکم بوته و الگوی کاشت بر خصوصیات رشد ذرت شیرین در مالزی )

نویسندگان: حسینعلی شمس آبادی , علیرضا طاهری راد , سرور خرم دل , امین نیکخواه کلاچاهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف ارزیابی خصوصیات رشد ذرت شیرین تحت تأثیر روش‌های مختلف خاک ورزی، تراکم بوته و الگوی کاشت در شهر سلانگور مالزی در سال زراعی 2008-2007 میلادی به صورت فاکتوریل 2×3×3 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. سه روش خاک ورزی شامل شخم با گاوآهن برگردان دار، شخم با گاوآهن بشقابی و شخم با روتاری کولتیواتور، سه تراکم بوته شامل 63000، 41600 و 31500 بوته در هکتار و دو الگوی کاشت تک‌ردیفه و دو ردیفه به عنوان تیمار مدنظر قرار گرفتند. نتایج نشان داد که آرایش کاشت به طور معنی داری وزن خشک ریشه ذرت شیرین را تحت تأثیر قرار داد (01/0p≤) و وزن خشک ریشه ذرت شیرین به طور معنی داری تحت تأثیر تراکم قرار گرفت (01/0p≤). بدین ترتیب، به منظور بهبود تولید ذرت شیرین می توان شخم با گاوآهن بشقابی و آرایش کاشت دو ردیفه و تراکم 63000 بوته در هکتار را مدنظر قرار داد.

کلمات کلیدی

, خاک ورزی, گاوآهن بشقابی, کشت دو ردیفه, دیسک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039816,
author = {حسینعلی شمس آبادی and طاهری راد, علیرضا and خرم دل, سرور and نیکخواه کلاچاهی, امین},
title = {اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی، تراکم بوته و الگوی کاشت بر خصوصیات رشد ذرت شیرین در مالزی},
booktitle = {هشتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خاک ورزی، گاوآهن بشقابی، کشت دو ردیفه، دیسک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی، تراکم بوته و الگوی کاشت بر خصوصیات رشد ذرت شیرین در مالزی
%A حسینعلی شمس آبادی
%A طاهری راد, علیرضا
%A خرم دل, سرور
%A نیکخواه کلاچاهی, امین
%J هشتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران
%D 2014

[Download]