مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (3), شماره (12), سال (2013-9) , صفحات (43-58)

عنوان : ( پیش بینی تغییرات بارش 20 سال آینده در استان کرمان با استفاده از مدل های ریزمقیاس کننده LARS-WG و گردش عمومی HADCM3 )

نویسندگان: فریده السادات هاشمی نسب خبیصی , محمد موسوی بایگی , بهرام بختیاری , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبکه های محاسباتی مدل های گردش عمومی جو (GCM) به دلیل بزرگ مقیاس بودن و قدرت تفکیک کم برای استفاده در مقیاس یک ایستگاه باید ریز مقیاس شوند، از این رو از مولدهای هواشناسی جهت ریزمقیاس کردن استفاده می شود. با استفاده از خروجی مدل گردش عمومی و مولد های هواشناسی می توان اقلیم منطقه را شبیه سازی نمود. در این مطالعه داده های خروجی مدل گردش عمومی جو HADCM3 با سه سناریو تغییر اقلیم A1B، A2 و B1 توسط مدل LARS-WG در استان کرمان ریز مقیاس شده است. نتایج حاصل از آن در 9 ایستگاه سینوپتیک استان کرمان در دوره پایه 1991 تا 2010 و دوره آینده 2011 تا 2030 مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ارزیابی مدل LARS-WG به ارزیابی میزان خطای داده های مشاهده شده و شبیه سازی پرداخته و مدل برای منطقه مناسب ارزیابی شد. پس از آن تغییرات بارش و طول دوره خشک و تر بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی میانگین بارش نشان دهنده افزایش بارش در همه ایستگاه ها می باشد. نتایج حاصل از بارش در 20سال آینده نشان داده است که بیشترین افزایش مربوط به ایستگاه های بم و رفسنجان با 26.5 درصد و کمترین میزان افزایش مربوط به ایستگاه کهنوج با11 درصد می باشد. نتایج حاصل از میانگین سالانه بارش نشات از افزایش میانگین سالانه بارش در همه ایستگاه ها می باشد. بررسی طول دوره تر و خشک نشان داد که طول دوره تر در تابستان برای همه ایستگاه ها در دوره 2030-2011 رو به افزایش است. اگرچه در فطل زمستان بارش رو به کاهش است، اما در مجموع سالانه روند بارش رو به افزایش است.

کلمات کلیدی

, بزرگ مقیاس, سناریوهای تغییر اقلیم, شبیه سازی, قدرت تفکیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039818,
author = {هاشمی نسب خبیصی, فریده السادات and موسوی بایگی, محمد and بهرام بختیاری and داوری, کامران},
title = {پیش بینی تغییرات بارش 20 سال آینده در استان کرمان با استفاده از مدل های ریزمقیاس کننده LARS-WG و گردش عمومی HADCM3},
journal = {مهندسی آبیاری و آب ایران},
year = {2013},
volume = {3},
number = {12},
month = {September},
issn = {2251-7359},
pages = {43--58},
numpages = {15},
keywords = {بزرگ مقیاس، سناریوهای تغییر اقلیم، شبیه سازی، قدرت تفکیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی تغییرات بارش 20 سال آینده در استان کرمان با استفاده از مدل های ریزمقیاس کننده LARS-WG و گردش عمومی HADCM3
%A هاشمی نسب خبیصی, فریده السادات
%A موسوی بایگی, محمد
%A بهرام بختیاری
%A داوری, کامران
%J مهندسی آبیاری و آب ایران
%@ 2251-7359
%D 2013

[Download]