دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2014-01-27

عنوان : ( بخش بندی بازار و اولویت بندی بخشها مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره )

نویسندگان: حمیدرضا کوشا , مینا زحمتکش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخش بندی بازار فرایندی است که اگر به صورت صحیح انجام شود، منجر به جذب مشتریان، بیشینهسازی استفاده از منابع و ایجاد مزیت رقابتی میشود. عدم تعیین سیاستهای مناسب رفتاری با مشتریان بازار مصرف یکی از مشکلات عمده اکثر شرکتها از جمله شرکت مورد بررسی در این مقاله بوده است. هدف از این مقاله رفع این مشکل از طریق طراحی رویکردی برای بخشبندی بازار و اولویتبندی بخشها با توجه به تعداد خوشه بهینه که بر اساس شاخص وارد تعیین شد به ،RFMP است. در این مقاله، پس از تعیین مقادیر شاخص های مدل پرداخته شد و بر اساس معیار سنجش کیفیت، الگوریتم سلسله مراتبی به عنوان روش k-means خوشه بندی با الگوریتم سلسله مراتبی و برتر انتخاب شد. سپس به وزن دهی شاخص های مدل با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس و اکسل پرداخته شد و با روش جایگشت بخش ها اولویت بندی شدند. همچنین با کمک هرم ارزش دوره عمر مشتری، بخش ها تحلیل، و مشتریان کلیدی و با ارزش شرکت مشخص شدند. در نهایت نیز پیشنهادهایی برای تعیین سیاست های بازاریابی مناسب با هر بخش ارائه شد.

کلمات کلیدی

, بخش بندی بازار, permutation , RFMP فازی, مدل AHP , k-means , ward
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039822,
author = {کوشا, حمیدرضا and مینا زحمتکش},
title = {بخش بندی بازار و اولویت بندی بخشها مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره},
booktitle = {دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بخش بندی بازار، permutation ،RFMP فازی، مدل AHP ، k-means ،ward},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بخش بندی بازار و اولویت بندی بخشها مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره
%A کوشا, حمیدرضا
%A مینا زحمتکش
%J دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2014

[Download]