مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (4), شماره (13), سال (2013-12) , صفحات (56-66)

عنوان : ( بررسی پدیده نشست زمین و تأثیر آن بر روی گسیختگی لوله های جدار چاه های آب در محدوده شهر مشهد با استفاده از پهنه بندی تغییرات دانه بندی لایه های زمین )

نویسندگان: سیدمحمد موسوی مداح , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , سلمه افشار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نشست منطقه ای زمین در اثر برداشت بی رویه آب زیرزمینی در نقاط مختلفی از جهان و دشت های زیادی از ایران گزارش گردیده است. دشت مشهد در طول 04 سال گذشته با افت 04 متری سطح آب مواجه بوده است. این افت سبب نشست زمین در محدوده ای از دشت شده است. آثار نشست به صورت گسیختگی و کج شدگی لوله های جدار نمایان بوده و موجب ایجاد مشکلاتی بسیاری از جمله تخریب سازه های زیر سطحی گردیده است. در این تحقیق براساس آمارهای چندین ساله منابع آب زیرزمینی، داده های ایستگاه های GPS و با توجه به پارامترهای زمین شناسی منطقه، عوامل تأثیرگذار بر گسیختگی لوله های جدار چاه های محدوده شمال غرب شهر مشهد که سالانه خسارت های فراوانی را به وجود میآورد مورد بررسی قرار گرفته است. پروفیل دانه بندی عمیق لایه های زمین در نقاط مشکل دار و بدون مشکل جهت مقایسه و تعیین علل نشست تهیه گردید. همچنین با توجه به اطلاعات بدست آمده نقشه پهنه بندی دانه بندی در دو سطح بالاتر و پایین تر از سطح آب زیرزمینی به منظور بررسی وضعیت کنونی و پیش بینی چگونگی تداوم پدیده نشست و در نتیجه تخریب ناشی از آن در آینده در محدوده مورد بررسی با استفاده از نرم افزار ArcGIS تهیه و ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, آب های زیرزمینی, مشهد, نشست زمین, GIS , GPS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039841,
author = {موسوی مداح, سیدمحمد and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and سلمه افشار},
title = {بررسی پدیده نشست زمین و تأثیر آن بر روی گسیختگی لوله های جدار چاه های آب در محدوده شهر مشهد با استفاده از پهنه بندی تغییرات دانه بندی لایه های زمین},
journal = {مهندسی آبیاری و آب ایران},
year = {2013},
volume = {4},
number = {13},
month = {December},
issn = {2251-7359},
pages = {56--66},
numpages = {10},
keywords = {آب های زیرزمینی، مشهد، نشست زمین، GIS ، GPS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پدیده نشست زمین و تأثیر آن بر روی گسیختگی لوله های جدار چاه های آب در محدوده شهر مشهد با استفاده از پهنه بندی تغییرات دانه بندی لایه های زمین
%A موسوی مداح, سیدمحمد
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A سلمه افشار
%J مهندسی آبیاری و آب ایران
%@ 2251-7359
%D 2013

[Download]