سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار , 2014-01-15

عنوان : ( تحلیل مدل شکل گیری تپه های ماسه ای حاصل از بادهای یک جهته با استفاده از معادلات دیفرانسیل معمولی )

نویسندگان: ندا محسنی رودپشتی , عادل سپهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جابجایی ذرات ماسه بوسیله باد در مقیاس زمانی، فرایندی کاهشی با دینامیک غیر خطی است. در حالیکه تحول تپه های ماسه ای، پدیده ای خود تنظیم در شکل گیری سیستم های پیچیده ژئومورفیک (ژئوسیستم ها) محسوب می-شود. در سال های اخیر تحلیل های زیادی از دینامیک غیرخطی فرم های حاصل از عملکرد باد، در قلمروهای بیابانی صورت گرفته است. مدل های حاصل از معادلات دیفرانسیل معمولی (ODE) و جزئی (PDE)، از جمله روش های کمی در تحلیل شکل گیری و دینامیک اشکال مختلف تپه های ماسه ای می باشند. هدف از این مقاله، تحلیل مدل شکل گیری تپه های ماسه ای حاصل از بادهای یک جهته با استفاده از معادلات دیفرانسیل معمولی است. لذا، سعی شده است تا با تشریح مدل مذکور و تحلیل روابط ریاضی حاکم بر دینامیک تپه های ماسه ای، روند انتقال فرم های متفاوت حاصل از بادهای یک جهته، بحث شود. نتایج حاصل از این مدل، نشان می دهد، کاهش حجم ماسه و جریانات افقی آن در طول زمان، باعث تغییر تپه های ماسه ای عرضی- افقی به سمت فرم های عرضی- موجی شده، به طوری که ادامه روند کاهشی ماسه، سبب تغییر اشکال موجی به برخان می گردد. همچنین دینامیک اشکال انتقالی، به صورت نقاط انشعابی برروی منحنی های غیرخطی قابل توجیه و بررسی است. این مقاله می تواند در توسعه مدل های دیفرانسیل و تحلیل دینامیک فرم های تپه های ماسه ای در قلمروهای بیابانی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

بادهای یک جهته؛ سیستم های پیچیده؛ فرم های تپه های ماسه ای؛ معادلات دیفرانسیل معمولی؛ نقاط انشعاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039844,
author = {محسنی رودپشتی, ندا and سپهر, عادل},
title = {تحلیل مدل شکل گیری تپه های ماسه ای حاصل از بادهای یک جهته با استفاده از معادلات دیفرانسیل معمولی},
booktitle = {سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار},
year = {2014},
location = {یزد, ايران},
keywords = {بادهای یک جهته؛ سیستم های پیچیده؛ فرم های تپه های ماسه ای؛ معادلات دیفرانسیل معمولی؛ نقاط انشعاب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل مدل شکل گیری تپه های ماسه ای حاصل از بادهای یک جهته با استفاده از معادلات دیفرانسیل معمولی
%A محسنی رودپشتی, ندا
%A سپهر, عادل
%J سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
%D 2014

[Download]