مطالعات آینده پژوهی, دوره (1), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (31-78)

عنوان : ( آینده پژوهی سیاست‌خارجی: کد/ ژنوم های ژئوپلیتیک ایران و همسایگان )

نویسندگان: محسن خلیلی , جهانگیر حیدری , منیر یاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آینده پژوهی یک حوزه ی میان‌رشته ای است و امکان شناسایی رویدادها و روندهای مؤثر در شکل گیری تحولات آینده و دستیابی به تصویر آینده را فراهم می نماید. دستیابی به آینده ای مطلوب درعرصه ی سیاست‌خارجی از اساسی‌ترین آرمان‌های دانشمندان و زمامدارانِ سیاست است. نیز، از بدو پیدایش نخستین نمودهای خردورزی سیاسی، سوق‌دادن جامعه از وضع موجود به وضع مطلوب، از مهم‌ترین دل‌مشغولی های سیاست‌پژوهان و سیاست‌گذاران بوده است. سیاست‌خارجی، یک کالبد است و مانند همه‌ی کالبدها، از نقشه‌ی ژنگان برخوردار می‌باشد. از آن‌جاکه مهم‌ترین پیش‌نیازِ دسترسی به یک سیاست‌خارجی موفق، آگاهی و شناختِ بهنگام و درست از وضعیت حال و آینده است، شناساییِ ژنوم های قدرت‌آفرین ژئوپلیتیک، مسأله‌ای مهمّ، به‌شمار می‌رود. آگاهی رهبران سیاسی و نهادهای حکومتی از توان تأثیرگذاری ژنوم های ژئوپلیتیک درعرصه ی سیاست‌خارجی، از اهمیتی بنیادین برخوردار است. هدف اصلی نوشتارِ پیش‌ِرو، پاسخ به این پرسش است‌که آینده پژوهی ژنوم های ژئوپلیتیکِ مؤثّر درعرصه ی سیاست‌خارجی ایران و همسایگان چگونه می‌تواند به تحقق آینده ای مطلوب در کردار خارجی کشور ایران، کمک نماید. به‌نظرمی رسد شناسایی دقیقِ ژنوم های چهارگانه‌ی ژئوپلیتیک ایران و همسایگان، می‌تواند به فرصت‌سازی برای پیشبرد برنامه‌هایِ سیاست‌خارجی کشور، با هدف‌قراردادن کدهای ژئوپلیتیک درعرصه های همسایگی بینجامد.

کلمات کلیدی

, آینده پژوهی, سیاست‌خارجی, ژنوم ژئوپلیتیک, کد ژئوپلیتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039850,
author = {خلیلی, محسن and حیدری, جهانگیر and منیر یاری},
title = {آینده پژوهی سیاست‌خارجی: کد/ ژنوم های ژئوپلیتیک ایران و همسایگان},
journal = {مطالعات آینده پژوهی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {3},
month = {December},
issn = {****-0158},
pages = {31--78},
numpages = {47},
keywords = {آینده پژوهی، سیاست‌خارجی، ژنوم ژئوپلیتیک، کد ژئوپلیتیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آینده پژوهی سیاست‌خارجی: کد/ ژنوم های ژئوپلیتیک ایران و همسایگان
%A خلیلی, محسن
%A حیدری, جهانگیر
%A منیر یاری
%J مطالعات آینده پژوهی
%@ ****-0158
%D 2012

[Download]