ششمین کنفرانس مدیریت دانش , 2014-03-05

عنوان : ( بررسی نقش استراتژیهای مدیریت دانش بر عملکرد شرکت مخابرات خراسان رضوی )

نویسندگان: یعقوب مهارتی , ساره باقر پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در محیط تجاری در حال تغییر کنونی که بازار به طرز فزاینده ای رو به رقابتی شدن است و سرعت نوآوری رو به فزون می باشد و همچنین تحت فشاری که از جانب اقتصاد دانش محور اعمال می شود، این الزام برای مخابرات ایجاد می گردد که دانش و مدیریت آن را سرمایه هایی کلیدی تلقی نمایند. هدف از این پژوهش، سنجش تاثیر استراتژیهای مدیریت دانش، شامل فرهنگ و رهبری روی عملکردِ سازمانیِ مراکز مخابراتیِ شرکت مخابرات خراسان رضوی در راستایِ پیاده سازیِ مدیریت دانش می باشد. این تحقیقِ توصیفی- پیمایشی، در جامعه روسای مراکز مخابراتی استان خراسان رضوی (120نفر) و در مقطع زمانیِ مرداد، شهریور و مهرماه سال 1392 به انجام رسید و از طریقِ نمونه گیری تصادفی و کمک جدول مورگان 92 نفر انتخاب گردیدند. گردآوری داده ها توسط پرسشنامه ای سه بخشی شامل سوالات جمعیت شناختی، عملکرد محور و 10 گویه مرتبط با استراتژیهای مدیریت دانش صورت گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی، رگرسیون چندگانه و آنوا به کمک نرم افزارهایSPSS16 و PLS Smart استفاده گردیده است. یافته ها بیان می دارد که مولفه فرهنگ، ارتباطِ معناداری با عملکرد سازمانی ندارد، اما از دیگرسو رهبری ارتباطی معنادار با عملکرد سازمانی را دارا است.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: مدیریت دانش, استراتژیهای مدیریت دانش, فرهنگ, رهبری, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039861,
author = {مهارتی, یعقوب and باقر پور, ساره},
title = {بررسی نقش استراتژیهای مدیریت دانش بر عملکرد شرکت مخابرات خراسان رضوی},
booktitle = {ششمین کنفرانس مدیریت دانش},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: مدیریت دانش، استراتژیهای مدیریت دانش، فرهنگ، رهبری، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش استراتژیهای مدیریت دانش بر عملکرد شرکت مخابرات خراسان رضوی
%A مهارتی, یعقوب
%A باقر پور, ساره
%J ششمین کنفرانس مدیریت دانش
%D 2014

[Download]