مدیریت اسلامی, دوره (21), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (105-125)

عنوان : ( بهبود روش های مدیریت در سازمان اوقاف و اثر آن بر افزایش بهره‌وری در حوزه وقف )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , سیدمحمد سیدحسینی , آزاده مظلوم خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله بررسی تأثیر اصلاح و یا بهبود روش های مدیریت فعلی اوقاف و اموال موقوفه بر افزایش بهره‌وری سازمان اوقاف در راستای اهداف واقفان در زمینه رفاه اجتماعی و اقتصادی است. روش این پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل سه گروه: 1- اعضای هیأت علمی و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی گروه آموزشی اقتصاد، مدیریت و کارشناسان اقتصادی سازمان اموراقتصادی و دارایی خراسان رضوی. 2- کارکنان وکارشناسان دستگاه های اجرایی و بانک ها. 3- کارشناسان مذهبی بوده و گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه با نمونه 110 نفری از جامعه آماری صورت گرفته است. قلمرو مورد استفاده در این تحقیق، شهرستان مشهد است. لازم به ذکر است که در این تحقیق نمونه-گیری به روش غیراحتمالی است. از بین روش های نمونه گیری غیراحتمالی، روش گلوله برفی مورد استفاده قرارگرفته است. برای بررسی رابطه بین بهبود روش های مدیریتی اوقاف و اموال موقوفه و افزایش بهره‌وری حوزه وقف از روش رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بهبود روش های مدیریتی فعلی حاکم بر اموال موقوفه در سازمان اوقاف بر میزان بهره وری در حوزه وقف اثرگذار است و تأثیر مثبتی دارد.

کلمات کلیدی

, وقف, بهره وری, سازمان اوقاف, مدیریت وقف در ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039879,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and سیدحسینی, سیدمحمد and مظلوم خراسانی, آزاده},
title = {بهبود روش های مدیریت در سازمان اوقاف و اثر آن بر افزایش بهره‌وری در حوزه وقف},
journal = {مدیریت اسلامی},
year = {2013},
volume = {21},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-6980},
pages = {105--125},
numpages = {20},
keywords = {وقف، بهره وری، سازمان اوقاف، مدیریت وقف در ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهبود روش های مدیریت در سازمان اوقاف و اثر آن بر افزایش بهره‌وری در حوزه وقف
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A سیدحسینی, سیدمحمد
%A مظلوم خراسانی, آزاده
%J مدیریت اسلامی
%@ 2251-6980
%D 2013

[Download]