مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care, دوره (2), شماره (1), سال (2012-5) , صفحات (55-63)

عنوان : ( تأثیر یک برنامه ترکیبی از تمرینات ایزومتریک و ایزوتونیک بر تعادل ایستای بیماران مبتلا به سکته مغزی )

نویسندگان: علی اکبر هاشمی جواهری , عباس نوریان , مجید زندی , رضا خان زاده , محمود خدابخشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قدمه: تعادل در بیماران سکته مغزی به دلایلی چون آسیب به مراکز شاهد تعادل و ضعف عضلات نیمه بدن مختل می شود. هدف: تعیین تأثیر یک برنامه ترکیبی از تمرینات ایزومتریک و ایزوتونیک بر تعادل ایستای بیماران مبتلا به سکته مغزی روش: در این کارآزمایی بالینی30بیمار مرد سن (34/0p=)، از طریق نمونه گیری در دسترس و تصادفی، در یکی از دو گروه آزمون و شاهد قرار داده شدند. در سال 90-89 در آزمایشگاه دانشگاه فردوسی مشهد گروه آزمون، 8 هفته و سه بار در هفته، به مدت یک ساعت، تحت یک برنامه ترکیبی از تمرینات ایزومتریک و ایزوتونیک قرار گرفتند. قبل و بعد از دوره، تعادل آزمودنی­ها به‌وسیلة دستگاه بایودکس اندازه­گیری و داده ها با آزمون t (05/0) تحلیل شد. یافته­ها: نمونه این پژوهش را مردان با میانگین سنی (11/6 ±07/55) در گروه شاهد و (76/5±67/52) سال در گروه آزمون تشکیل می­داد. نتایج آزمون تی نشان داد که در گروه آزمون بعد از اجرای برنامة تمرینی نسبت به قبل از آن، در نمرة تعادل ایستای عمومی ( 001/0p=)، جانبی (001/0p=) و قدامی خلفی (001/0p=) تفاوت معنی‌داری ایجاد شد. ولی در گروه شاهد نمرة تعادل ایستای عمومی (805/0p=)، جانبی (876/0p=)، قدامی-خلفی( 628/0p=) تفاوت معنی‌دار نبود. نتیجه گیری: یک برنامة ترکیبی از تمرینات ایزومتریک و ایزوتونیک، بر تعادل ایستای بیماران مبتلا به سکته مغزی تأثیر مثبتی دارد و پرستاران می توانند با توجه به عدم نیاز به وسایل خاص از این تمرینها استفاده کنند.

کلمات کلیدی

سکته مغزی؛ تعادل ایستا؛ ایزومتریک؛ ایزوتونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039900,
author = {هاشمی جواهری, علی اکبر and عباس نوریان and زندی, مجید and خان زاده, رضا and خدابخشی, محمود},
title = {تأثیر یک برنامه ترکیبی از تمرینات ایزومتریک و ایزوتونیک بر تعادل ایستای بیماران مبتلا به سکته مغزی},
journal = {مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care},
year = {2012},
volume = {2},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-2487},
pages = {55--63},
numpages = {8},
keywords = {سکته مغزی؛ تعادل ایستا؛ ایزومتریک؛ ایزوتونیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر یک برنامه ترکیبی از تمرینات ایزومتریک و ایزوتونیک بر تعادل ایستای بیماران مبتلا به سکته مغزی
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A عباس نوریان
%A زندی, مجید
%A خان زاده, رضا
%A خدابخشی, محمود
%J مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care
%@ 2008-2487
%D 2012

[Download]