مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care, دوره (2), شماره (2), سال (2012-8) , صفحات (29-36)

عنوان : ( تأثیر پروتکل ترکیبی تمرین درمانی و ماساژ بر میزان درد و عملکرد جسمانی مردان مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک کمری )

نویسندگان: رضا خان زاده , علی اکبر هاشمی جواهری , فرزتد امیدی کاشانی , مجید زندی , محمود خدابخشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک، یکی از بیماریهای شایع در سطح جامعه می‌باشد. علاوه بر درد که یکی از مشکلات عمده این عارضه می‌باشد، مشکلاتی از قبیل کاهش و نقص عملکرد فیزیکی بدن در طی فعالیتهای روزمره نیز گریبان‌گیر آنها خواهد شد. هدف:تعیین تأثیر پروتکل ترکیبی تمرین­درمانی و ماساژ بر عملکرد جسمانی و میزان درد بیماران مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک کمری روش: مطالعه حاضر از نوع شبه‌تجربی دوگروهی بوده که در هر گروه 15 مرد مبتلا به کمردرد مزمن شرکت داشتند. گروه تجربی به مدت هشت هفته تحت پروتکل ترکیبی تمرین­درمانی و ماساژ قرار گرفتند. گروه کنترل نیز در این مدت هیچگونه فعالیت خاصی نداشتند. وضعیت عملکرد جسمانی آزمودنیها با اندازه‌گیری زمان انجام پنج آزمون که با فعالیتهای روزمره بیماران شبیه‌سازی شده بود تعیین شد. برای ارزیابی میزان درد بیماران نیز از مقیاس بصری درد استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمونهای تی مستقل و ویلکاکسون استفاده گردید. یافته ها: میانگین سن 98/4±61/41 سال، وزن 3/11±55/78 کیلوگرم، قد 98/5 ±81/175 سانتیمتر و نمایۀ تودۀ بدنی 97/2±36/25 کیلوگرم بر مترمربع بود. گروه تجربی بعد از اجرای تمرین از لحاظ عملکرد جسمانی (14/3±41/31 و 002/0p<) و کاهش درد (83/1±58/2 و 003/0p<) تفاوت معنی‌داری داشتند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان از مزایای سودمند پروتکل­ ترکیبی تمرین­درمانی و ماساژ به منظور پیشگیری و بهبود وضعیت عملکرد جسمانی و کاهش درد بیماران مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک کمری استفاده نمود.

کلمات کلیدی

کمردرد؛ فتق دیسک کمری؛ تمرین درمانی؛ ماساژ؛ عملکرد جسمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039901,
author = {خان زاده, رضا and هاشمی جواهری, علی اکبر and فرزتد امیدی کاشانی and زندی, مجید and خدابخشی, محمود},
title = {تأثیر پروتکل ترکیبی تمرین درمانی و ماساژ بر میزان درد و عملکرد جسمانی مردان مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک کمری},
journal = {مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care},
year = {2012},
volume = {2},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-2487},
pages = {29--36},
numpages = {7},
keywords = {کمردرد؛ فتق دیسک کمری؛ تمرین درمانی؛ ماساژ؛ عملکرد جسمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر پروتکل ترکیبی تمرین درمانی و ماساژ بر میزان درد و عملکرد جسمانی مردان مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک کمری
%A خان زاده, رضا
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A فرزتد امیدی کاشانی
%A زندی, مجید
%A خدابخشی, محمود
%J مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care
%@ 2008-2487
%D 2012

[Download]