قرآن پژوهی خاورشناسان, دوره (14), شماره (14), سال (2013-8) , صفحات (99-117)

عنوان : ( نخستین اهتمام غرب مسیحی به قرآن شناسی )

نویسندگان: عبداله همتی گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حدود صد سال بعداز ظهوراسلام، غرب مسیحی حضورمسلمانان را در داخل مرزهایش یافت وازاین رو اسلام برایش مسأله ای سیاسی شد. تمدن اسلامی به تدریج که ازجهات گوناگون رشد یافت این مسأله پیچیده ترگردید و دارای ابعاداجتماعی، عقیدتی، فکری و فرهنگی نیزشد به طوری که فهم آن برای غرب دشوار گردید. درعین حال، غرب راه رویارویی با چالش اسلامی را درپیش گرفت ونسبت به آن واکنش های مختلفی نشان داد. ازجمله تبلیغات سیاهی را علیه اسلام تدارک دید تا جایی که آن را تمدنی شروروتوطئه ای شیطانی برضد مسیحیت خواند. به واسطه همین تبلیغات بود که مضمون جنگ صلیبی وارد افکار غربی ها گردید و واکنش نظامی درسطح گسترده ای نمایان شد. همزمان با جنگ های صلیبی، مدافعان عقاید مسیحی و متکلمان برآشنایی با تعالیم اسلامی تأکید کردند و بدین منظورترجمه قرآن و شناخت آن را ضروری دانستند. زیرا قرآن شناسی را به عنوان ابزاری برای منازعه فکری وروحی با مسلمانان تلقی می کردند وآن را مکمل مبارزه نظامی می پنداشتند. دراین مقاله قرآن شناسی غرب مسیحی درارتباط با جنگ های صلیبی بررسی شده ودرپیوند با بحث حاضر به نقش دیرکلونی درتحرک بخشی دینی به جامعه غرب نیز اشاره گردیده، همچنین به جایگاه شهر طلیطله درزمینه ترجمه آثار اسلامی نیز پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, ترجمه قرآن, غرب مسیحی, اسلام, مسیحیت, پطرس مکرم, اسپانیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039906,
author = {همتی گلیان, عبداله},
title = {نخستین اهتمام غرب مسیحی به قرآن شناسی},
journal = {قرآن پژوهی خاورشناسان},
year = {2013},
volume = {14},
number = {14},
month = {August},
issn = {2322-5084},
pages = {99--117},
numpages = {18},
keywords = {ترجمه قرآن، غرب مسیحی، اسلام، مسیحیت، پطرس مکرم، اسپانیا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نخستین اهتمام غرب مسیحی به قرآن شناسی
%A همتی گلیان, عبداله
%J قرآن پژوهی خاورشناسان
%@ 2322-5084
%D 2013

[Download]