ششمین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان , 2013-09-17

عنوان : ( بررسی تأثیر حمایت های اجتماعی بر نوع جهت گیری هویتی و میزان سازگاری اجتماعی نوجوانان دبیرستانی )

نویسندگان: جواد غفوری نسب , مجتبی رنجبری , سیدعلی کیمیایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده این پژوهش با هدف بررسی تأثیر حمایت های اجتماعی بر نوع جهت گیری هویتی و میزان سازگاری اجتماعی نوجوانان دبیرستانی انجام شد.نمونه پژوهش شامل 300 نفر از دانش آموزان دبیرستانی بود که به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های موردنظر از پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی، مقیاس چند وجهی حمایت اجتماعی ادراک شده و مقیاس سنجش سازگاری اجتماعی استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون ها رگرسیون خطی و همبستگی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده بیانگر این بودند که حمایت اجتماعی ادراک شده توانسته پیش بین مناسبی برای جهت گیری هویت اطلاعاتی(05/0P<) و سازگاری اجتماعی باشد (05/0P<). همچنین پیش بینی پذیری معناداری توسط حمایت اجتماعی ادراک شده برای جهت گیری هویتی سردرگم/ اجتنابی در جهت منفی مشاهده شد (05/0P<). با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت ارائه آموزش و تقویت حمایت های عاطفی و روانی از سوی والدین برای نوجوانان به منظور سوق پیدا کردن آنان به سمت جهت گیری هویتی کارآمد و افزایش سازگاری اجتماعی آنها اهمیت بالایی دارد.

کلمات کلیدی

, سازگاری اجتماعی, حمایت اجتماعی ادراک شده, ‌جهت گیری هویتی, نوجوان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039912,
author = {غفوری نسب, جواد and رنجبری, مجتبی and کیمیایی, سیدعلی},
title = {بررسی تأثیر حمایت های اجتماعی بر نوع جهت گیری هویتی و میزان سازگاری اجتماعی نوجوانان دبیرستانی},
booktitle = {ششمین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان},
year = {2013},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {سازگاری اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده،‌جهت گیری هویتی، نوجوان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر حمایت های اجتماعی بر نوع جهت گیری هویتی و میزان سازگاری اجتماعی نوجوانان دبیرستانی
%A غفوری نسب, جواد
%A رنجبری, مجتبی
%A کیمیایی, سیدعلی
%J ششمین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان
%D 2013

[Download]