سومین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان IREC2014 , 2014-02-04

عنوان : ( تحلیل قابلیت اطمینان هزینه های کنترل موجودی با امکان بازنوکردن کالاهای فسادپذیر )

نویسندگان: مایسا غیادی , حمیده رضوی , سیدمحمود حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق ارائه یک رویکرد اقتصادی و قابل اطمینان برای بازنوکردن موجودی کالاهای فسادپذیر با توجه به هزینه های کل سیستم و قابلیت اطمینان این هزینه ها است. در این بررسی، پنج سیاست بازنوکردن بر اساس مقدار کالای بازنو شده و زمان ارسال برای بازنوشدن، تعریف شده و هزینه های مدل در حالتهای مختلف برآورد میگردد. با توجه به پیچیدگی مدل و مشکلات تجزیه و تحلیل آن، از روش عددی استفاده می شود . بنابراین شبیه سازی تقاضا برای 5 کالای مختلف در افق زمانی 48 بازه پیاده سازی شده و نتایج به تفکیک ارائه گردیده است. در مقالات و مطالعات انجام شده تا کنون در زمینه کنترل موجودی کالاهای فسادپذیر، قابلیت اطمینان هزینه ها مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به اینکه هزینه های مدل کنترل موجودی کالاهای فسادپذیر در این پژوهش شبیه سازی شده است و همچنین ارائه یک سیاست جدید در سیستم کنترل موجودی کالاهای فسادپذیر ، محاسبه و تحلیل قابلیت اطمینان هزینه ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. درنتیجه پس از شبیه سازی هزینه کل هریک از سیاست ها، ،MATLAB قابلیت اطمینان این هزینه ها با استفاده از نرم افزار محاسبه شده است. پس از تحلیل قابلیت اطمینان هزینه کل به طور کامل، بهترین سیاست بازنوکردن با مقایسه هزینه های کل و قابلیت- اطمینان انتخاب میشود.

کلمات کلیدی

, کالای فسادپذیر, کنترل موجودی, بازنوکردن, قابلیت اطمینان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039920,
author = {غیادی, مایسا and رضوی, حمیده and حسینی, سیدمحمود},
title = {تحلیل قابلیت اطمینان هزینه های کنترل موجودی با امکان بازنوکردن کالاهای فسادپذیر},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان IREC2014},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کالای فسادپذیر، کنترل موجودی، بازنوکردن، قابلیت اطمینان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل قابلیت اطمینان هزینه های کنترل موجودی با امکان بازنوکردن کالاهای فسادپذیر
%A غیادی, مایسا
%A رضوی, حمیده
%A حسینی, سیدمحمود
%J سومین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان IREC2014
%D 2014

[Download]