مواد نوین, دوره (4), شماره (3), سال (2014-4) , صفحات (1-10)

عنوان : ( بهینه سازی شرایط آزمایش باروش آماری تاگوچی برای ساخت نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت به روش سل-ژل )

نویسندگان: خدیجه یوسفی , سیدمجتبی زبرجد , جلیل وحدتی خاکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هیدروکسی آپاتیت(HA) به علت خاصیت زیست فعالی به عنوان یک بیو سرامیک به گونه گسترده در پزشکی و دندانپزشکی استفاده می‌شود. مقدار خلوص HA بر ویژگی زیست فعالی آن تاثیر دارد و روش سل-ژل یکی از روش‌های مهم تولید نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت است که پارامترهای متعددی در این روش بر خلوص HA تاثیر دارد. بنابراین، در این پژوهش، نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت در شرایط گوناگون با روش سل - ژل تولید و بمنظور کاهش تعداد آزمایش­ها از روش آماری تاگوچی در طراحی آزمایش ها استفاده شد. سپس به وسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری ریزساختار مشاهده شد. درصد خلوص پودر تولیدی با استفاده از آنالیز تفرق اشعه ایکس تعیین گردید. بر اساس نتایج شرایط بیهنه برای تولید هیدروکسی آپاتیت با بیش‌ترین خلوص، دمای کلسینه °C 900، زمان کلسینه 2 ساعت، زمان هیدرولیز 72 ساعت و زمان پیرسازی 48 ساعت است. دمای کلسینه با 60 درصد مشارکت دارای بیش‌ترین تاثیر بر خلوص هیدروکسی آپاتیت است.

کلمات کلیدی

, سل, ژل؛ هیدروکسی آپاتیت؛ بهینه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039924,
author = {یوسفی, خدیجه and زبرجد, سیدمجتبی and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {بهینه سازی شرایط آزمایش باروش آماری تاگوچی برای ساخت نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت به روش سل-ژل},
journal = {مواد نوین},
year = {2014},
volume = {4},
number = {3},
month = {April},
issn = {2228-5946},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {سل-ژل؛ هیدروکسی آپاتیت؛ بهینه سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی شرایط آزمایش باروش آماری تاگوچی برای ساخت نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت به روش سل-ژل
%A یوسفی, خدیجه
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J مواد نوین
%@ 2228-5946
%D 2014

[Download]