پژوهش در علوم توانبخشی, دوره (9), شماره (6), سال (2014-1)

عنوان : ( بررسی نیازهای آموزشی توانبخشی مادران کودکان اتستیک )

نویسندگان: سید محسن اصغری نکاح , مینا باقری نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: اُتیسم اختلال عصب شناختی رو به گسترشی است که ابعاد مختلف عملکرد کودک و خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نیازمند ارایه خدمات توانبخشی و درمانی چند بعدی و گاه مادام‌العمر است لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی نیازهای مادران کودکان اتیستیک انجام شده است. مواد و روش‌ها:این پژوهش از نوع نیازسنجی است. گروه نمونه، والدین 41 نفر از کودکان اتیسم را شامل می‌شود که به صورت نمونه‌گیری در دسترس از سه کلینیک اتیسم شهرستان مشهد، انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان، پرسش‌نامه پژوهشگرساخته، شامل نُه مقوله آموزشی- توانبخشی را کامل کردند. پایایی کل پرسش‌نامه (نُه مقوله) به شیوه ضریب آلفای کرونباخ 94/0= a محاسبه شد. یافته‌ها: نتایج تی تک نمونه‌ای نشان داد که والدین کودکان اتیسم، همه مقوله‌های آموزشی- توانبخشی را مورد نیاز ارزیابی کردند و چهار مقوله آشنایی با مسایل خودیاری کودک، آشنایی با مهارت‌های بازی کودک و بازی کردن والدین با کودک، آشنایی با مشکلات شناختی و ذهنی کودک و آموزش مهارت‌های ارتباطی را بسیار مورد نیاز ارزیابی کردند. همچنین، نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که سن کودک، ترتیب تولد کودک، سن مادر و میزان تحصیلات والدین، در اولویت بندی نیازها، تأثیری نداشته است. نتیجه‌گیری: به کارگیری نتایج و اولویت‌های مستخرج از نیازسنجی حاضر می‌تواند متخصصان و درمانگران را جهت ارایه خدمات توان‌بخشی و روانشناختی از اولویت بالا یا در حد بسیار مورد نیاز تا اولویت‌های بعدی یا در حد مورد نیاز یاری رسانند

کلمات کلیدی

, کودکان اتستیک, نیازهای آموزشی توانبخشی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039926,
author = {اصغری نکاح, سید محسن and باقری نژاد, مینا},
title = {بررسی نیازهای آموزشی توانبخشی مادران کودکان اتستیک},
journal = {پژوهش در علوم توانبخشی},
year = {2014},
volume = {9},
number = {6},
month = {January},
issn = {1735-7519},
keywords = {کودکان اتستیک، نیازهای آموزشی توانبخشی، نیازسنجی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نیازهای آموزشی توانبخشی مادران کودکان اتستیک
%A اصغری نکاح, سید محسن
%A باقری نژاد, مینا
%J پژوهش در علوم توانبخشی
%@ 1735-7519
%D 2014

[Download]