پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (27), شماره (4), سال (2014-2) , صفحات (476-483)

عنوان : ( تأثیر دما بر سرعت جوانه زنی دو توده علف شور .Salsola kali L بر اساس مدلهای رگرسیونی )

نویسندگان: ریحانه عسگرپور , سجاد میجانی , رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علف شور (Salsola kali L.)، علف هرز پهن برگ یک ساله تابستانه چهار کربنه، متحمل به خشکی و شوری متعلق به خانواده Chenopodiaceae می باشد که بذر فراوانی تولید می کند. به منظور تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی این علف هرز، بذور آن از دو استان خراسان شمالی (فاروج) و رضوی (مشهد) جمع آوری و آزمایشی با تیمارهای دمایی ثابت 5، 10، 20، 30، 35، 40 و 45 درجه سانتی گراد با 12/12 ساعت روشنایی/ تاریکی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه تحقیقات علفهای هرز دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. برای تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی از مدل‌های رگرسیونی غیر خطی چند جمله ای درجه دوم، خطوط متقاطع و 5-پارامتری بتا استفاده شد. نتایج نشان داد که دما تأثیر معنی داری بر درصد و سرعت جوانه زنی داشت. در هر دو توده، بالاترین درصد جوانه زنی در دامنه حرارتی10 تا 40 درجه سانتی گراد مشاهده شد، درحالی‌که بالاترین سرعت جوانه زنی در دامنه حرارتی 20 تا 40 درجه سانتی گراد بدست آمد. مدل 5-پارامتری بتا برای توده خراسان رضوی و مدل خطوط متقاطع برای توده خراسان شمالی بر اساس بالاترین مقدار R2adj مناسب ترین برازش را نشان دادند. دماهای کاردینال برای بذور توده خراسان شمالی 35/2، 35 و 35/48 درجه سانتی گراد و برای بذور توده خراسان رضوی 62/2، 55/32 و 42/45 درجه سانتی گراد بدست آمد. این نتایج حاکی از گستره دمایی بالا برای جوانه زنی و قابلیت مهاجم شدن این علف هرز می باشد.

کلمات کلیدی

, بذر, شور زیست, درجه حرارتهای کاردینال, زمینهای آیش, مدل 5-پارامتری بتا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039927,
author = {عسگرپور, ریحانه and میجانی, سجاد and قربانی, رضا},
title = {تأثیر دما بر سرعت جوانه زنی دو توده علف شور .Salsola kali L بر اساس مدلهای رگرسیونی},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2014},
volume = {27},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-4749},
pages = {476--483},
numpages = {7},
keywords = {بذر، شور زیست، درجه حرارتهای کاردینال، زمینهای آیش، مدل 5-پارامتری بتا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر دما بر سرعت جوانه زنی دو توده علف شور .Salsola kali L بر اساس مدلهای رگرسیونی
%A عسگرپور, ریحانه
%A میجانی, سجاد
%A قربانی, رضا
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2008-4749
%D 2014

[Download]