روان شناسی سلامت, دوره (2), شماره (5), سال (2013-6) , صفحات (23-33)

عنوان : ( بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش پرخاشگری مبتلایان به ضربه سر )

نویسندگان: سمیه رحیمی احمدآبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی مدرس غروی , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضربررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری در کاهش پرخاشگری افراد مبتلا به ضربه سر بود. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه شامل 16 نفر از مبتلایان به ضربه سر شهرستان مشهد که با روش نمونه گیری داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. شرکت کنندگان به شیوه تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول درمان شناختی-رفتاری را دریافت و گروه دوم رواندرمانی دریافت نکردند. هر دو گروه در سه مرحله زمانی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه مورد سنجش قرار گرفتند. مقیاس پرخاشگری باس و پری ابزار سنجش بود. داده ها با روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر بو.د. نتایج نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل از نظر میزان کاهش پرخاشگری تفاوت معنی داری داشتند.

کلمات کلیدی

, گروه درمانی شناختی رفتاری, پرخاشگری, ضربه سر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039930,
author = {رحیمی احمدآبادی, سمیه and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and مرتضی مدرس غروی and کارشکی, حسین},
title = {بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش پرخاشگری مبتلایان به ضربه سر},
journal = {روان شناسی سلامت},
year = {2013},
volume = {2},
number = {5},
month = {June},
issn = {2322-1283},
pages = {23--33},
numpages = {10},
keywords = {گروه درمانی شناختی رفتاری، پرخاشگری، ضربه سر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش پرخاشگری مبتلایان به ضربه سر
%A رحیمی احمدآبادی, سمیه
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A مرتضی مدرس غروی
%A کارشکی, حسین
%J روان شناسی سلامت
%@ 2322-1283
%D 2013

[Download]