مدیا-دانشگاهی یادگیری الکترونیکی, دوره (4), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (9-17)

عنوان : ( نقش ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی و باورهای شناختی در انگیزه درونی دانشجویان دوره‌های یادگیری الکترونیکی )

نویسندگان: اکرم خوارزمی , حسین کارشکی , مهدی مشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش نیازهای اساسی روان‌شناختی و باورهای شناختی در انگیزه درونی دانشجویان یادگیری الکترونیکی بر اساس یک الگوی علّی است. مواد و روش‌ها: روش پژوهش از نوع تحلیل مسیر است که به آزمون الگوی روابط علّی از طریق ضرایب همبستگی می‌پردازد. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده مجازی علوم حدیث شهر مشهد در سال تحصیلی 90-89 می‌باشد. نمونه‌ پژوهش شامل 218 نفر از دانشجویان رشته‌های علوم حدیث، علوم و معارف قرآنی و آداب و اخلاق پزشکی می‌باشد که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی، رگرسیون چندگانه و الگوی تحلیل مسیر و برنامه‌های SPSS نسخه 20 و LISREL نسخه 50/8 به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد. نتایج: با اجرای الگوی تحلیل مسیر برای آزمون مدل رابطه نیاز‌های خود ‌تعیین‌گری (خودمختاری ادراک شده، شایستگی ادراک شده، ارتباط ادراک شده) و انگیزه درونی از طریق باورهای شناختی، مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش بسیار خوبی برخوردار است (98/0=GFI، 05/0=RSMEA). نتیجه‌گیری: پرداختن به نیازهای اساسی روان‌شناختی در ارتقا سطح انگیزه درونی دانشجویان دوره‌های یادگیری الکترونیکی برای تلاش و گرایش بیشتر به سمت استفاده این شیوه یادگیری، نقش مؤثری دارد. از طرفی توجه به باورهای شناختی دانشجویان به‌خصوص سطح کیفی و قابلیت کاربرد دوره‌های یادگیری الکترونیکی، در ایجاد انگیزه و علاقه دانشجویان نقش غیرقابل انکاری دارد.

کلمات کلیدی

, نیازها, روانشناسی, باورهای شناختی, انگیزه درونی, یادگیری الکترونیکی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039931,
author = {اکرم خوارزمی and کارشکی, حسین and مهدی مشکی},
title = {نقش ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی و باورهای شناختی در انگیزه درونی دانشجویان دوره‌های یادگیری الکترونیکی},
journal = {مدیا-دانشگاهی یادگیری الکترونیکی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {4},
month = {March},
issn = {2228-5113},
pages = {9--17},
numpages = {8},
keywords = {نیازها، روانشناسی، باورهای شناختی، انگیزه درونی، یادگیری الکترونیکی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی و باورهای شناختی در انگیزه درونی دانشجویان دوره‌های یادگیری الکترونیکی
%A اکرم خوارزمی
%A کارشکی, حسین
%A مهدی مشکی
%J مدیا-دانشگاهی یادگیری الکترونیکی
%@ 2228-5113
%D 2014

[Download]